เข้าใช้โดย IP: 18.207.240.35|  
เมนูหลัก
ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภานใน
ภาควิชา
เพื่อนอาชีวะ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 40  
เข้าชมเดือนนี้ : 825  
เข้าชมปีนี้ : 825  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 56,469  
  ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า จังหวัด สงขลา (Factsheet)
ประจำเดือน มิถุนายน ปี พ.ศ. 255๘          
 
วิสัยทัศน์ กระทรวงพาณิชย์: เศรษฐกิจการค้าของประเทศมีความก้าวหน้าอย่างมั่นคง เป็นธรรม ยั่งยืนและมี 
                                  ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อความอยู่ดีมีสุขของคนทั้งประเทศ
กลุ่มจังหวัด: “ศูนย์กลางยางพารา ฮาลาล และการท่องเที่ยว สู่อาเซียน”
จังหวัด : “สงขลา เศรษฐกิจมีเสถียรภาพ ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 
 
 
 
ภาวะการค้าทั่วไป
ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ยังคงชะลอตัว เนื่องจากรายได้ภาคเกษตรลดลงจากราคาผลผลิตเป็นสำคัญรวมทั้งปริมาณยางพาราเข้าสู่ตลาดน้อยลง ประชาชนยังระมัดระวังการใช้จ่าย
การค้าชายแดน (ผ่านด่านศุลกากรสะเดา,ปาดังเบซาร์,บ้านประกอบ)
- มูลค่าการค้ารวม เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ มีมูลค่าการค้า ๓๖,๙๕๑.๕๖ ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ ๓.๓๕ และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ ๓.๓๕ แยกเป็น
- มูลค่าการส่งออก ๒๐,๒๘๑.๐๐ ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ ๕.๐๗ และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ  ๕.๓๑ โดยสินค้าที่ส่งออกลดลงในเดือนนี้ ได้แก่ เครื่องจักร อะไหล่และอุปกรณ์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานยนต์ และมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ไม่รวมถึงชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า)
- มูลค่าการนำเข้า ๑๖,๖๗๐.๕๖ ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ ๑.๑๘ และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ ๐.๘๖ โดยสินค้าที่นำเข้าลดลงในเดือนนี้ ได้แก่ จานบันทึก เทป อุปกรณ์หน่วยเก็บความจำแบบไม่ลบเลือน วงจรรวม และไมโครแอสแซมบลีที่ใช้ในทางอิเลคทรอนิกส์ และแป้น แผง คอนโซล โต๊ะ     ตู้ และฐานรองรับอื่นๆ เพื่อควบคุมหรือจ่ายกระแสไฟฟ้า
ดุลการค้า เกินดุลมูลค่า ๓,๖๑๐.๔๔ ล้านบาท
อัตราเงินเฟ้อ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ เทียบกับเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ ลดลง
ร้อยละ ๑.๔(เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ เทียบกับเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ลดลงร้อยละ ๑.๔)
          จากการลดลงของหมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มร้อยละ ๓.๐ และดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สูงขึ้นร้อยละ ๐.๙
ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดสงขลา เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ เทียบกับ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ลดลงร้อยละ ๐.๓(เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ เทียบกับ เดือนเมษายน ๒๕๕๘ สูงขึ้น ร้อยละ ๐.๗) จากการลดลงของดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอลล์ลดลงร้อยละ ๑.๐ ดัชนีราคาหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่มสูงขึ้นร้อยละ ๐.๓