วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
รายชื่อนักศึกษา สำรอง
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชา/สาขางาน (200000)
วันรายงานตัว : วันวันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ตรวจสอบผลที่ถูกต้องกับการประกาศผลอย่างเป็นทางการกับทางวิทยาลัยฯ อีกครั้งหนึ่ง
ลำดับ รหัสผู้สมัครชื่อ-สกุลหมายเหตุ
1 6271009453นายยุทธนาบิลหีม
2 6271009310นายคริษฐ์เกษตรชีวากรณ์
3 6271009307นายอภิรักษ์อนันตพันธ์
4 6271009304นายวทัญญูเมืองไทย
5 6271009301นายกิตติพจน์ธรรมโชติ
6 6271009300นายปฏิบัฒน์เพ็ชรรัตนมุณี
7 6271009298นายปิยะวัฒน์ชุมทอง
8 6271009297นายจักรพรรณสุวรรณโชติ
9 6271009293นายธนบัตรแซ่ลิ่ม
10 6271009284นายชิษณุพงศ์ทบพักร
11 6271009276นายสวิตต์นุ่มมี
12 6271009270นายอนุวัฒน์จุลรัตน์
13 6271009267ด.ญ.กาญจนาบุญเกิด
14 6271009264นายสุริยะแซ่ชี
15 6271009259นางสาวอรวรรณโชติธรรม
16 6271009252นางสาวภัทรวดีเพชรประวัติ
17 6271009250นายเมธิชัยมณีรัตน์
18 6271009313นายธัญเทพศิริพันธ์
19 6271009317นายณัฐพลนาคพิทกษ์
20 6271009327นายเฉลิมวงศ์สุวรรณโรจน์
21 6271009448นายปุณยวัจน์บุญประสงค์
22 6271009418นายเด่นภูมิสุขพงษ์
23 6271009415นายเตชนิธิอินทร์สมบัติ
24 6271009408นายยงธนพลอึ้งธนพัฒน์พาณิช
25 6271009383ด.ช.อัดดานานแก้วเรืองศรี
26 6271009381นายพันธวุฒินุ่มน้อย
27 6271009380นางสาวจุฑารัตน์กราสวัสดิ์
28 6271009378นายศิริกรณ์เพชรสุวรรณ
29 6271009368นายธีรภัทรเรืองสังข์
30 6271009364นางสาวซันมาร์ขรีหมัน
31 6271009356นางสาวธนิษฐาเวฬุบรรพ
32 6271009352นายอธิปไตยสวัสดิรักษา
33 6271009345นางสาวหนึ่งฤทัยแซ่เก๊ก
34 6271009334นายนภัสกรแก้วมณี
35 6271009330นายกันตภพพลภักดี
36 6271009328นายวรพลเรือนแก้ว
37 6271009238นายอดิเทพรสชุ่ม
38 6271009237นายจักรพัฒน์หมัดตะเหย็บ
39 6271009226นายถิรพลใหม่สวัสดิ์
40 6271009113นายศุภากรแก้วมณี
41 6271009112นายธันวาเถรแก้ว
42 6271009111นายลัทธพงศ์บุญมณี
43 6271009109นายทรงพลบัวเทพ
44 6271009105นายณภัทรไชยสุริยงค์
45 6271009103นายรัชพลหีมดีหมัน
46 6271009102นายกษิเดชหวัดเพชร
47 6271009101นายธนวัฒน์เซีย
48 6271009100นายรวิพลพรรณราย
49 6271009092นายสิรวิชญ์ปานถม
50 6271009090นายนิธิศชูสงค์
51 6271009086นายวรรณการณ์บุญเกิด
52 6271009084นายรพีพัฒน์ดูดวง
53 6271009078นายสรายุทธยกบันดิษ
54 6271009077นายสราวุฒิและขรี
55 6271009068นายวรวุฒิหล๊ะหมูด
56 6271009116นางสาวธิดารัตน์พรหมจรรย์
57 6271009121นายศิรศักดิ์มณีรัตน์
58 6271009125นายนฤภัทรอินทรัตน์
59 6271009220นายภาศัณท์จิตตเพียร
60 6271009208นายนนทพัทธ์สงวนศักดิ์
61 6271009201นายอัฑฒ์โรจน์ปกรณ์
62 6271009193นายชนกันต์มะหมัด
63 6271009191นางสาวศุภิสราวงศ์ทอง
64 6271009188นายวชิรวิทย์พุทธทอง
65 6271009185นายสุชาดาผุดผ่อง
66 6271009183นายสุริยะพงศ์ซุ่นเฮ่า
67 6271009181นายศาสตราขุมทรัพย์
68 6271009180นายศิริชัยสวนทอง
69 6271009176นายณัชพลสุภาพเจริญกุล
70 6271009168นายสิทธิพนธ์ขุนทองเพ็ชร์
71 6271009163นายปัฐวีสุขกระ
72 6271009153นายธนพัฒน์ทองบุรี
73 6271009150นายภูผาพรรณราย
74 6271009138นางสาวกุลธิดาพูลสวัสดิ์
75 6271009067นางสาวสุมินตราเจือจิตต์
76 6271010038นายกรวิทย์โส๊ะหน่าย
77 6271009887นายนราธิปคำใจเที่ยง
78 6271009886นายกฤตเมธทองชูช่วย
79 6271009862นายปพนวิชชิตมณี
80 6271009861นางสาวณัฐณิชาชูชื่น
81 6271009851นายธนกรทองจันทร์
82 6271009843นายวรทัตพิจิครบรรจง
83 6271009837นายพงศกรพรมคง
84 6271009832นายฉัตรินแสงสุวรรณ
85 6271009830นายเอกภพแก้วคง
86 6271009825นายณภัทรกระจ่างแก้ว
87 6271009806นางสาวเสาวลักษณ์มีจันทร์
88 6271009802นายพัชรพลอนุภัทร์
89 6271009787นายพุฒิพงศ์ทองเพ็ง
90 6271009785นายเอกราชโกมลตรี
91 6271009782นายชยกฤชอังสกูล
92 6271009770ด.ญ.ธิชานันทน์พร้อมพงศา
93 6271009889นางสาววิภาวรรณพรหมศิลา
94 6271009899นายอดุลย์วิทย์จุทอง
95 6271009905นายธนายุทธช่วยวงศ์
96 6271010036นายชาติเมธีทองไพลวัล
97 6271010022นายชนะชัยหวั่นเซ่ง
98 6271010014นายธนภัทรอุบลจินดา
99 6271010007นายชยานันต์ชูกำเนิด
100 6271010005นางสาวสุนารีสีน้ำคำ
101 6271010004นายจารุวัฒน์แสงแก้ว
102 6271009999นายนัฐพลแซ่เอี้ย
103 6271009971นายภานุพงศ์หนูสอน
104 6271009967นายเจษฎากรศรีโยม
105 6271009952นายรภีวิทย์บิลแสะ
106 6271009939นายรัชกฤษณ์บุตรคง
107 6271009934นายณัฐชนนแสงคงเรือง
108 6271009932นางสาววรรณิษาไชยภักดี
109 6271009915นายปิยะพลบุญช่วย
110 6271009913นางสาวลีน่ามณีโชติ
111 6271009906นายพิตรพิบูลเทียบคุณขนัดภัส
112 6271009769นายภานุหนูพรหม
113 6271009766นางสาวณัฎฐธิดาทองนวล
114 6271009765ด.ญ.กีรตาชูสุวรรณ
115 6271009579นายธนากรชาญสมร
116 6271009573นายวิชยุตม์ทองทวี
117 6271009567นายธีรภัทรศักดิ์แสง
118 6271009550นายสมชายอูเส็ง
119 6271009549นายกันตธรกาเหย็ม
120 6271009548นายอรรถพลรัตนอุไร
121 6271009545นายพัฒนพลสุวรรณคีรี
122 6271009540นายกฤษดาจันทร์ดำ
123 6271009537นางสาวธัญสินีบัวดี
124 6271009532นายนนธวัชจูดจันทร์
125 6271009521นายศุภชัยสุภาวุฒิ
126 6271009497นางสาวอรวรรณคงอิน
127 6271009490นางสาวนริศราฐานะกาญจน์
128 6271009486นายวีรเดชคล่องดี
129 6271009485นายนนทพัทธ์สุวรรณรัตน์
130 6271009475นายชยุตม์คงศรี
131 6271009597นางสาวนัฐศราภรณ์รามวงค์
132 6271009636นายธนรัตน์จิตต์เสโน
133 6271009642นายสุรชาติศรีรัตน์
134 6271009764นายณัฐพงศ์แก้วนพรัตน์
135 6271009734นายกวินนากสุวรรณขจร
136 6271009725นายศิริศักดิ์ศรีศิริกุล
137 6271009717นายศุภณัฐไชยงาม
138 6271009709นายรพีพัฒน์มหารงค์
139 6271009700นายพงศ์พัทธ์แซ่อึ๊ง
140 6271009698นายอธิภพแก้วสีดำ
141 6271009696นายวสันต์ไชยชนะ
142 6271009695นายธนโชคโยยิ่งยิ่ง
143 6271009692นายอภิสิทธิ์อิสโร
144 6271009688นายธารทองแซ่พัก
145 6271009683นายธนกรแก้วเกาะสะบ้า
146 6271009682นายกฤษฎาบุญจริง
147 6271009676นายพนมกรนวลศรี
148 6271009671นายกิตติพงศ์สายสลำ
149 6271009645นายธัญญะนิลกำแหง
150 6271009471นายราชสีห์ภักดี
151 6271008535นางสาวมนัสนันท์บุญโน
152 6271008385นายธนกิตต์เชื้อสกุล
153 6271008373นายศุภากรภูววิมล
154 6271008367นายธนพรรษสุวรรณมณี
155 6271008363นางสาวปาริชาติบัวงาม
156 6271008355นายอนุชาณ.ขาว
157 6271008339นางสาวแพรพลอยพงศ์พิทักษ์
158 6271008327ด.ช.นนทกานต์หนูเพชร
159 6271008324นายปิติพงศ์มณีสะกด
160 6271008317นายจิรภัทรวงค์ศรี
161 6271008310นายเจษฎาสังข์ศรี
162 6271008307นายวิชยุตม์คงเจี้ยง
163 6271008298นายชยพลทวีศรี
164 6271008297นางสาวสุทธิกมลคงพัฒน์
165 6271008294นางสาวปวริศราบุญกอบแก้ว
166 6271008291นางสาวพิชชากรเพ็งท้วม
167 6271008287นายวชิรวัชร์อิสภาโร
168 6271008390นายธีรยุทธเจนนัดที
169 6271008391นายภัทรวิชญ์ชุมภูทอง
170 6271008394นางสาวอรวราแก้วเกลี้ยง
171 6271008531นายชุติพนธ์ไพยรัตน์
172 6271008523นางสาววธูพิตราดวงแก้วเจริญ
173 6271008483นายณัฐศักดิ์บุญตามช่วย
174 6271008482นายพิชิตพงศ์บุตรมณี
175 6271008481นางสาวญาณัจฉราปานดำ
176 6271008472ด.ช.ภัทรพลเดชดี
177 6271008468นายนพรัตน์อินต๊ะราช
178 6271008462นางสาวมาลีนาแก้วประเสริฐ
179 6271008452นางสาวมุซีร่าเย็บแม
180 6271008451นายสุเมธบุญรัศมี
181 6271008449นายศุภชัย จันทรมุณี
182 6271008444นายยศธนาตย์ประกอบเส้ง
183 6271008433นายภูวเดชมณีโรจน์
184 6271008421นายวุฒิธรแซ่ซิว
185 6271008410นายวิริทธิ์พลผ่องสุวรรณ
186 6271008400นางสาวสุกัญยาเรืองทองเมือง
187 6271008276นางสาวกันต์กนิษฐ์รัตนญาติ
188 6271008272นางสาวชุติมาเหมือนทองเกื้อ
189 6271008270นางสาวศิริรัตน์รสกลิ่น
190 6271008078นายพงศธรสุขะบุณพันธ์
191 6271008070นางสาวพรรณิภาวิไลยรัตน์
192 6271008069นางสาวสุนันทาแซ่จั่น
193 6271008064นายอรันย์โกมุททอง
194 6271008057นายอนุวัฒน์พิมพ์พงษ์
195 6271008052นางสาวธนิศานิลมณี
196 6271008050นายวรากรมนูญดาหวี
197 6271008048นายณัฐพนธ์ทองจันทร์แก้ว
198 6271008032นายทินกรเพ็ชรรัตน์
199 6271008030นางสาวกรชนกสังข์ทอง
200 6271008023นายนันทวุฒิแป้นพุ่ม
201 6271008020นายพีรธัชชูสวัสดิ์
202 6271008017นายภาคินหล่ำชู
203 6271008013นายณัฐดนัยสันตะโร
204 6271008011นายปฐมพงศ์คชรักษ์
205 6271008003นายนันทวุฒิปะระมณี
206 6271008080นายจิระศักดิ์อินทสโร
207 6271008081นายกฤษฎาอวภาค
208 6271008090นางสาวทยาธรจันทร์ขาว
209 6271008269นายจิรนันท์บูละ
210 6271008237นายสุรเชษฐ์สุธรรม
211 6271008196นางสาวนิชดาสาบวช
212 6271008192นายรัฐเขตต์ตุละธน
213 6271008185นายชัชวาลคงไทย
214 6271008157นายสุทธิพงศ์เจริญสุข
215 6271008155นายอัลล์ฟาร์ล่าเม๊าะ
216 6271008149นายนนทกรแก้วมาตร์
217 6271008137นายไชยนันทน์คงประชุม
218 6271008136นายสืบพงษ์แจ้งวัง
219 6271008134นายณัฐวุฒิพรหมสถิตย์
220 6271008125นายฐิติกรพรหมจรรย์
221 6271008121นายฉัตรสุวรรณเชยชม
222 6271008111นายคุณากรมณีรักษ์
223 6271008108นายณัฐวุฒิตั่นมี
224 6271008103นางสาวจิรัชญารักษ์พงค์
225 6271008001นายสันติพงษ์เมืองน้อย
226 6271009062นายพิชาญชัยจิรัชยาเดช
227 6271008907นางสาวปริชาติภู่เมือง
228 6271008869นายกฤตพลสุสานนท์
229 6271008866นายธีรวัฒน์สุขแก้ว
230 6271008859นายอภิสิทธิ์วรรณเพชร
231 6271008852นายจักรกฤษณ์ฟ้าอรุณ
232 6271008848นายศรัณญูแก้วชนะ
233 6271008846นายณัฐพลวสุรังสฤษดิ์
234 6271008845นายกัสกรแสงสว่าง
235 6271008828นายธีรพงศ์แก้วสมทอง
236 6271008825นายนพวิชญ์คงจินดามุณี
237 6271008820นายจิรวัฒน์ดวงอ่อนนาม
238 6271008818นายไชยยุทธ์ล่องชุม
239 6271008813นางสาวสุภัทรจิราเล่าเหียบ
240 6271008806นายธีรเมศขาวบ้านแพ้ว
241 6271008804นายอรรถชัยคงคาสวัสดิ์
242 6271008801นายธนพลแก้วสนิท
243 6271008911นายณัฐชนนบุญกำเนิด
244 6271008917นายภูริทัศน์จันทร์เอียด
245 6271008920นายพลวัฒน์มณีรุ่งสกุล
246 6271009058นางสาวพรรณนิสาศรีนวส
247 6271009043นายบุญฤทธิ์หนูมาก
248 6271009040นางสาวบุญญิสาราชปักษิน
249 6271009032นายวัชรพลไฝไซร
250 6271009031นายชาญณรงค์มิสโร
251 6271009029นายธนทัตบุญเทพ
252 6271009009นายอัลนูร์วาหมัดศิริ
253 6271008988นายธีรพัทร์เพ็ชรมุณีย์
254 6271008985นายกฤตพรตอินน้ำหอม
255 6271008980นางสาวธีรดาพลายด้วง
256 6271008971นายธญาวัชรปานลาภเจริญ
257 6271008950นางสาววรรณพรชะโนวรรณะ
258 6271008944นายภูธเนศบินดุสะ
259 6271008943นางสาวญดาพรถกเอียด
260 6271008940นายกฤษฎาเบ็ญหมาด
261 6271008935นายพิชญุตม์จันทรังษ๊
262 6271008790นายณัฐภัทรกุลนิล
263 6271008789นายสุเทพศรีระพันธ์
264 6271008783นายพีรพัฒน์ทุ่มสะมัง
265 6271008627นางสาววรรณิษาจุรุพันธุ์
266 6271008625นายอดิศรสุขธรณ์
267 6271008624นายวัฒชิราคงจันทร์
268 6271008607นางสาวบุษบาพันธุ์จิตประพัทธ์
269 6271008606นางสาวยมลพรพินิจ
270 6271008603นางสาวชนิกานต์จินดาดวง
271 6271008601นายศรายุทธเกรียงณรงค์
272 6271008586นายภูริณัฐพูลแก้ว
273 6271008585นายบุริศร์ปัตติศานต์
274 6271008583นายธนัทเทพชุมทอง
275 6271008580นายภาคภูมิไชยทอง
276 6271008578นายขจีศักดิ์ไชยขวัญ
277 6271008573นางสาวอภิรตาไชยวงษ์
278 6271008565นางสาวสิริมาสองประสม
279 6271008547นายอภิลาภไชยพร
280 6271008541นายจักรวาลอิ่มวิลาศ
281 6271008629นางสาวปิยธิดาบูรณะพาณิชย์กิจ
282 6271008637นายนพเดชรังสี
283 6271008662นางสาวกิตติมาอริยะตัจฉุโก
284 6271008782นายโชตินโรดมปลอดแก่นทอง
285 6271008778นายพรธิพันธ์คาวาชิ
286 6271008764นายธนกรชัยชนะสงคราม
287 6271008753นางสาวฟารีดามะลี
288 6271008752นายธนชัยมุสิกะไชย
289 6271008751นายอานนท์นาทอง
290 6271008749นายยงยุทธ์งามจำรัส
291 6271008747นายกิตติพศสายสหัส
292 6271008728นางสาวผกามาศแซ่ฉั่ว
293 6271008723นายนิธินนท์นิลรัตน์
294 6271008707นายณัฐวุฒิรักเถาว์
295 6271008706นายศิลาหล๊ะนวน
296 6271008703นายภาคภูมิเดชะพันธ์
297 6271008678นายฐิติวัฒน์ผ่องสุวรรณ์
298 6271008674นายนิธิวัจน์สุวรรณมณี
299 6271008664นายศิลป์ศรุตจันทร์น้อย
300 6271008536นายศิวกรช่อมณี

[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ]

[ กลับหน้าหลักการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562]

จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 74498 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th