ประเภท : ช่าวกิจกรรมของวิทยาลัย   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  คุณครูนทีชัย ชูชื่น เข้าร่วมประชุมทบทวนปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและรายการอัตราค่าเครื่องมือประจำตั 
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ และคณะครู เข้าร่วมโครงการ การพัฒนาความเป็นผู้นำทางวิชาการ หลักสูตร 
  คุณครูอนัญญา เรืองเพ็ง คุณครูนงลักษณ์ ภัศระ เข้าร่วมโครงการยกระดับองค์ความรู้ของครูนักวิจัยอาชีวศึก 
  คุณครูอนัญญา เรืองเพ็ง และคุณครูนงลักษณ์ ภัศระ เข้านิเทศนักศึกษาฝึกงาน ระดับ ปวส.๑  
  นางสาธิตา ทันตเวช รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียน นักศึกษา เป็นประธานพิธีปิดโครงการพัฒนาวินัย  
  ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เข้าเยี่ยม และให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษาที 
  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียน นักศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาวินัย และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ และหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง วางแผนการปรับปรุง ซ่อมแซม และปรับภูมิทัศ 
  ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการกลับเข้าเรียนของนักเรียน นักศึกษา เพื่อลดปัญหานักเรียน นักศึกษาอ 
  การพัฒนาโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร English Discoveries 
มีข้อมูลทั้งหมด  284  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    24/29

< First | < Prev 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29