ประเภท : ช่าวกิจกรรมของวิทยาลัย   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  หัวหน้างานบุคลากร ครูแผนกวิชาช่างโยธา และคุณครูสุมาลี แสงแวว แผนกวิชาช่างสำรวจ เข้าร่วมอบรมโครงการพ 
  โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ โดยแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา และแผนกวิชาช่างสำรวจ 
  โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๐  
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รองผู้อำนวยการ ๔ ฝ่าย และคณะหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมปรึก 
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ พบปะพูดคุยกับนักเรียน นักศึกษา 
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมปรับพื้นฐาน ด้านคณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์  
  โครงการ ฝีมือชน คนสร้างชาติ โดยมูลนิธิเอสซีจี ปีการศึกษา 2559 
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี 
  หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา นำทีมคณะครู และนักศึกษา ร่วมโครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัดวันวิสาขบูชา 
  กำหนดการพิธีพุทธาภิเษก พระวิษณุกรรม 
มีข้อมูลทั้งหมด  284  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    19/29

< First | < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > | Last >>