เข้าใช้โดย IP: 3.214.184.223|  
เมนูหลัก
ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภานใน
แผนกวิชา
เพื่อนอาชีวะ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 16  
เข้าชมเดือนนี้ : 143  
เข้าชมปีนี้ : 11,274  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 115,575  
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา


วินัยเป็นเลิศ        กำเนิดทักษะ
สละเพื่อสังคม     สร้างสมสามัคคี

วิสัยทัศน์


" สถาบันชั้นนำด้านวิชาชีพ  คู่คุณธรรม สู่สากล "

พันธกิจ


1. ผลิตและพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาชีพทุกระดับสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและระดับสากล
2. เพิ่มศักยภาพงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมมาภิบาลและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. บริการวิชาการ/วิชาชีพตรงตามความต้องการของชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียน

อัตลักษณ์


" ชำนาญทักษะ สละเพื่อสังคม ก้าวทันเทคโนโลยี "

เอกลักษณ์


" สถาบันการศึกษาวิชาชีพชั้นนำของประเทศ "

เอกลักษณ์


" ดอกตะแบก "