R-Radio Network FM 98.75 MHz วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติโครงการR-radio Network
ประวัติสถานีวิทยุ HTC R-radio Network
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
พันธกิจ
เกี่ยวกับ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
สำหรับผู้ดูแล
นักจัดรายการประจำสถานี HTC R-radio
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจากทางสถานีวิทยุ
คลิกฟังรายการย้อนหลัง
รายการสยามหลากมิติ+น่ารู้เรื่องไอที สำนักโครงการ
รายการธรรมมาภิรมย์+เพื่อนเกษตร สำนักโครงการ
รายการสนทนาประสาอาเซียน สำนักโครงการ
รายการบุหลันลอยเลื่อนสำนักโครงการ
รายการละครวิทยุอาชีวะ
รายการหน้าต่างโลก
รายการเรื่องเล่าอาชีวะ
รายการขวัญใจเด็กช่าง
รายการเรื่องรถเรื่องเล็ก
รายการบันทึกวันวานครูผึ้ง
รายการ English On the road
รายการอาชีวะทูฟิวเจอร์
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 5  
เข้าชมเดือนนี้ : 444  
เข้าชมปีนี้ : 5,404  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 27,210  
  ประวัติโครงการR-radio Network

ความเป็นมา

 

 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้รับมอบหมายให้ดำเนินการโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มาตั้งแต่ พ.ศ. 2530 โดยจัดส่งบุคลากรในพื้นที่ที่มีโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ เข้าไปสอนความรู้และฝึกอาชีพให้แก่นักเรียนและประชาชน ซึ่งในรอบหนึ่งปีสามารถเข้าไปสอนได้หนึ่งถึงสองครั้งเท่านั้น เนื่องจากอยู่ในถิ่นทุรกันดารบางแห่งยากยิ่งต่อการเดินทางจึงไม่สามารถสอนวิชาชีพได้อย่างต่อเนื่อง ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้พิจารณาร่วมกับสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการกระจายเสียงวิทยุมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบสหวิทยาการควบคู่กับการพัฒนาอาชีพให้ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ห่างไกล เพื่อส่งเสริมด้านการสร้างโอกาสการเรียนรู้วิชาชีพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกทักษะและประสบการณ์ในสิ่งที่ได้ศึกษาเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง โดยถ่ายทอดสัญญาณทางวิทยุกระจายเสียงและทางระบบอินเตอร์เน็ตร่วมกับสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network ทั่วประเทศ ในเวลาต่อมาจึงได้น้อมเกล้าถวายเวลาออกอากาศจำนวน 30 เปอร์เซ็นต์ของผังรายการ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ ข่าวสารโครงการพระราชดำริ และปี 2550 ได้น้อมเกล้าถวาย ฯ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network “ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา” FM 102.00 MHz อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน และสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network “โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา” FM 101.00 MHz อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2552