วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
รายชื่อนักศึกษา สำรอง
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชา/สาขางาน สำรองระดับปวส (100000)
วันรายงานตัว : วันวันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ตรวจสอบผลที่ถูกต้องกับการประกาศผลอย่างเป็นทางการกับทางวิทยาลัยฯ อีกครั้งหนึ่ง
ลำดับ รหัสผู้สมัครชื่อ-สกุลหมายเหตุ
1 6274007351นายกุศลินอุบลจินดา
2 6274007508นายปิยพนธ์เพ็ชรศรี
3 6274007516นายอับดุลมุนอีมเทพคุณ
4 6274007521นายธีรภัทร์มาเล็ก
5 6274007537นายณัฐพลพงษ์ธนู
6 6274007544นายเกียรติศักดิ์ขวัญหลี
7 6274007574นายสราวุธยีบิลละ
8 6274007575นางสาวประวีณาตาสาย
9 6274007577นายอัษฎาวุธแกล้วทนงค์
10 6274007579นายธีระศักดิ์ดำคง
11 6274007580นายอิงครัตจินดาเพชร
12 6274007581นายปฏิพลจินดาวรรณ์
13 6274007608นายอันดาสหลีเจริญ
14 6274007611นายสุประดิษฐ์แสงเอียด
15 6274007615นายอารีฟีนสาเอ็ม
16 6274007632นายสุทธิพงศ์เกลา
17 6274007481นายพิษณุนาถหมาน
18 6274007472นางสาวภิญญดาพิณวานิช
19 6274007470นายอับดุลอับบาสดือราแม
20 6274007372นายธัญพิสิษฐ์แก้วมาก
21 6274007373นายภัมรพงษ์ขวัญไฝ
22 6274007377นายนัฐสิทธิ์เกกินะ
23 6274007385นางสาวอัจฉราทองปาน
24 6274007389นายปริญญาชูทองคำ
25 6274007410นายซานาวีหนิเร่
26 6274007414นายตะวันชัชสุขสมัคร์
27 6274007437นายวิชิตชัยบุญให้
28 6274007442นายณัฐวุฒิแทนด้วง
29 6274007444นายภานุวัฒน์หนิมุสา
30 6274007448นายวิทวัสอักษรพันธุ์
31 6274007452นายอารัชอิสมาอิลเหมรา
32 6274007457นายธรรพ์นธรอยู่เกตุ
33 6274007464นายฮุศซานหะยีอาซา
34 6274007465นางสาวดาริกาบัวอ่อน
35 6274007640นายภูวดลรอดสง
36 6274007655นายวิวิธชัยทุ่ยนา
37 6274007670นายอานนท์โส๊ะเบ็ญอาหลี
38 6274007802นายเด่นภูมิสุขมี
39 6274007806นายอลงกรณ์คณะสุข
40 6274007808นางสาววริศราติ๋มทอง
41 6274007818นายสันติสุขสังข์แก้ว
42 6274007831นายอัษฎาวุธเนสะแหละ
43 6274007840นายศิริวัฒน์ศริเสถียร
44 6274007843นายกิตติวัฒน์เชียรทอง
45 6274007844นายนพรัตน์โชติช่วง
46 6274007847นายอัฐพงค์ขุนไพชิต
47 6274007850นายภราดรสุคลแก้ว
48 6274007851นายนราธรไชยชนะ
49 6274007856นายองอาจภักดีสงคราม
50 6274007861นายพงศธรสุงหบุญ
51 6274007920นายกิตติกานต์รัตนเพลิงประกาย
52 6274007923นายอัลฟิลบิลอะหลี
53 6274007799นายนัญพงษ์พมัดอาดัม
54 6274007797นายวีรยุทธ์เพชรมุณี
55 6274007795นายชนาธิปจู้เท่า
56 6274007674นายซากีรีนวิเชียร
57 6274007687นายพลพลขวัญทอง
58 6274007688นายนนทรีเด็นเบ็น
59 6274007697นางสาวพิมพ์พิชชาภานวลศรี
60 6274007710นายเลิศนราสุวรรณมณี
61 6274007713นายกอฟฟารีศรีอาหมัด
62 6274007715นายนราวิชญ์มากจันทร์
63 6274007718นายสืบศักดิ์บุญประเสริฐ
64 6274007721นายจักรภัทรเอ็บเหย็บหมุด
65 6274007726นายวสิษฐ์พลวัฒนเชาวกุล
66 6274007727นายธนวัฒน์ทองจารุแข
67 6274007732นายนภสินธุ์แซ่อึ๊ง
68 6274007736นายณัฐพลสงทิพย์
69 6274007776นายนราวิชญ์เตชะวัชรานนท์
70 6274007786นางสาวสิริจิตต์แก้วน้อย
71 6274007932นายรณกฤตทัพกิจ
72 6274007340นายปรเมศเพ็ชร์ดี
73 6274006501นายสิทธินนท์อรรถบดี
74 6274006690นายสมภัชน์สนธิน้อย
75 6274006712นายกิตติศักดิ์ทองปรีชา
76 6274006718นางสาวฤทัยชนกตั้งกระโทก
77 6274006721นายเชสเตอร์ เซอเวเพดเดอร์สัน
78 6274006723นางสาววิสามีรุ่งเรือง
79 6274006728นางสาวสัณห์สมรชูนวล
80 6274006743นายศักดิ์ชัยสาบวช
81 6274006762นายแม๊คโครสิงห์สุวรรณ
82 6274006779นายซัลวาหวังนุรักษ์
83 6274006780นายอนุศิษฏ์ปิติสันติ์
84 6274006793นายอดินันท์ดอฆอ
85 6274006816นายภคภัทรหะยะมิน
86 6274006822นางสาววันวิสาปั้งมาก
87 6274006827นายสุรวัชมะเมาะ
88 6274006832นายกฤตนัยอนุชาญ
89 6274006672นางสาวพิชามญชุ์มีชัยชนะ
90 6274006671นางสาวสุวิมลทองฤกษ์
91 6274006667นางสาวณัฎฐณิชาราชเรือง
92 6274006506นายจิรวัฒน์แสงทรัพย์
93 6274006510นางสาวอัญชุลีชูลีวัลย์
94 6274006547นางสาวโซไรดาหมัดอาหลี
95 6274006554นายกิติศักดิ์แซ่ซิม
96 6274006557นายวิศรุตรองสวัสดิ์
97 6274006580นายศิวานนท์ชมภูแก้ว
98 6274006581นายณัฐพลแซ่ลิ่ม
99 6274006607นางสาวอรณิชาขันธ์ไชย
100 6274006609นายตะวันจันทร์แดง
101 6274006620นายสรทัพรับหาบ
102 6274006622นายปวริศบุญรัตนัง
103 6274006626นายนราวิชญ์หลีตระกูล
104 6274006628นายณัฐภัทรแสงจันทร์
105 6274006653นายปฐพีกาเส็ม
106 6274006657นายปิยวัฒน์สังมัน
107 6274006834นางสาวอมรรัตน์รัตนรงค์
108 6274006838นายอภิสิทธิ์นวลแก้ว
109 6274006840นายสุทธิพงศ์บุญปาสะ
110 6274007104นายอภิชาตินรากิจ
111 6274007126นางสาวมณีกรขุนเพชร
112 6274007170นางสาวนริศรารอดทอง
113 6274007184นายเสฏฐวุฒิไพบูลย์สมบัติ
114 6274007203นายณัฐพลสนิหลำ
115 6274007209นางสาวณัฐธิชาเยี่ยมแสง
116 6274007216นายจิรศักดิ์สองสนู
117 6274007220นายอารอฟันยูโซ๊ะ
118 6274007227นายฮาฟิดสะมะดู่เก็ม
119 6274007231นายนพดลหล๊ะติหม๊ะ
120 6274007271นายณัฐชนนสาโรจน์
121 6274007275นายณัฐพนธ์คงอยู่
122 6274007276นายรณชิตจุลทอง
123 6274007284นายศรรามขันธชาติ
124 6274007293นายซอฟารีย์เหร็มเหระ
125 6274007103นายชนาธิปพรหมชัย
126 6274007089นายสิรวิชญ์สุวรรณมณี
127 6274007086นายฮัซซานเส็นอี
128 6274006845นายรติพงศ์เหล็มขุน
129 6274006875นางสาวชญาภัทรอนันตพันธ์
130 6274006891นายโชติพงศ์เสนาจิตร
131 6274006900นายวิทยาร่าหมาน
132 6274006901นายมุฮำหมัดคงนก
133 6274006952นายภูมรินทร์แก้วโชติรุ่ง
134 6274006955นายณัฐภัทรประสิทธิ์สร
135 6274006957นายณัฐชนนหนูรัตน์
136 6274006980นายอับดุลอาซีรดูรามัน
137 6274006984นายรัญพงษ์จันทราช
138 6274006988นายสรรัตน์สว่างวงค์
139 6274007014นายธนโชติเส้งเซ่ง
140 6274007020นายวันฟาร์ดลีแวอูเซ็ง
141 6274007029นางสาวอมรรัตน์ชูสง
142 6274007077นางสาวกนกวรรณสุวรรณหอม
143 6274007327นายอภิสิทธิ์สุระคำแหง

[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ]

[ กลับหน้าหลักการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562]

จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 74158 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th