วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชา/สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ (3901014)
วันมอบตัว : มอบตัว วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ตรวจสอบผลที่ถูกต้องกับการประกาศผลอย่างเป็นทางการกับทางวิทยาลัยฯ อีกครั้งหนึ่ง
ลำดับ รหัสผู้สมัครชื่อ-สกุลหมายเหตุ
1 6274006526นางสาวณัฏฐนิชกิจฉาโณ
2 6274006527นางสาวฐิตาภาสังข์ทอง
3 6274006533นายชุติวัตรุ่งโรจน์สกุลพร
4 6274006539นางสาวปิยธิดาตริสัตยาธิษฐาน
5 6274006643นายกิตติพศสินสงวน
6 6274006658นางสาวพิชานันท์อินโน
7 6274006659นางสาวกมลพรศรีสุวรรณ์
8 6274006660นางสาวนริศราชัยมณี
9 6274006661นางสาวรุ้งนภาเอกภาพไพบูลย์
10 6274006687นายภูพิรัฐศุภพงศ์
11 6274006688นางสาวพันพรชูดวง
12 6274006694นางสาวณัฐธิดาพูนพิมะ
13 6274006697นางสาววนิดาสุวรรณภาโส
14 6274006698นายพลพิพัฒน์ลำธารทอง
15 6274006699นายชนินทร์สาพิมล
16 6274006701นายปรีดีภัทธ์ม้าแก้ว
17 6274006730นายภูมิรพีเทพเฉลิม
18 6274006736นายปริทัศน์เพ็ชรศรีชัย
19 6274006790นายบุลากรมอกมา
20 6274006813นายสิงหนาทเพ็ชรดี
21 6274006884นายวิศรุตยุทธโกษา
22 6274006917นางสาวธิดารัตน์โกสินโท
23 6274006935นายมุนินทรคำทินวงศ์
24 6274006939นายนราวุฒิเทอดสุวรรณ
25 6274006941นางสาวสิริยากรอัศวจิตรา
26 6274007051นายปรภูมิภาณุวัฒนากร
27 6274007058นายจารุพงษ์ทองใหญ่
28 6274007143นายก้องเกียรติเข็มขาว
29 6274007151นายเอกราชปัญญาโญ
30 6274007156นางสาวบุศรินทร์สุวรรณฆัง
31 6274007160นางสาวเกศสุดาอวยพร
32 6274007218นายพชชาวินสาระวิโรจน์
33 6274007221นายปนวิทย์เมืองหนู
34 6274007253นายทัตพงศ์เรืองฤทธิ์
35 6274007268นายคณากรมากประเสริฐ
36 6274007270นายผดุงศักดิ์ชี้ทางดี
37 6274007305นายทสพลมีสี
38 6274007338นายจิรพัฒน์ศรีนุ่น
39 6274007399นายสิทธิชัยหวังดี
40 6274007423นายปัญญวัฒน์ชอบกิจ
41 6274007434นายชาญชลใจสมัคร
42 6274007459นางสาวปารีณาพรหมเดช
43 6274007460นางสาวณัชฏภรณ์พิมพ์ดี
44 6274007473นายกิตติพงษ์สุวรรณกาญจน์
45 6274007489นายอดุลมอลอ
46 6274007542นางสาวไซนับสาเม๊าะ
47 6274007604นายธนทัศน์ดวงมาลา
48 6274007618นายเจษฎาทองจินดา
49 6274007622นายกิตติภัฎพรายทอง
50 6274007706นายอริญชย์นวลรอด
51 6274007739นายจิรายุสขจรสุวรรณ์
52 6274007794นายทักษิณชูศรี
53 6274007803นายอนุชิตนิ่มนวล
54 6274007813นายอภิศักดิ์ดาเพชรสุข
55 6274007819นายชยกรนวลประกอบ
56 6274007830นางสาวมาดีน่ามูเก็ม
57 6274007833นางสาววิไลวรรณสิ้มโป
58 6274007862นางสาวกันยารัตน์สหะวิริยะ
59 6274007874นายจิรภัทรเพชรสุวรรณ
60 6274007908นายภวนนท์กระจ่างแผ้ว

[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ]

[ กลับหน้าหลักการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562]

จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 74489 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th