วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชา/สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ (3901011)
วันมอบตัว : มอบตัว วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ตรวจสอบผลที่ถูกต้องกับการประกาศผลอย่างเป็นทางการกับทางวิทยาลัยฯ อีกครั้งหนึ่ง
ลำดับ รหัสผู้สมัครชื่อ-สกุลหมายเหตุ
1 6274006517นายธนภัทรไพสมบูรณ์
2 6274006656นายวิษณุแก้วหนู
3 6274006692นายพรชัยไครธเนศ
4 6274006695นายโสภณพริกเล็ก
5 6274006872นายแสนยากรชัยพิพัฒน์วรกุล
6 6274006926นายอานนท์สระมุณี
7 6274007057นายสหรัถแก้วบุตร
8 6274007097นายจักรพรรดิอินทรัตน์
9 6274007124นายปณชัยพุ่มทอง
10 6274007127นายสุวิจักขณ์ศรีขาว
11 6274007234นายหัสดินสาโส๊ะ
12 6274007383นายธิติวุฒิวิจิตร
13 6274007705นายคุณภัทรธนลาภอนันต์
14 6274007937นายอรรธพลหนูปทุม

[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ]

[ กลับหน้าหลักการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562]

จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 74154 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th