วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชา/สาขางาน การจัดการโลจิสติกส์ (3214014)
วันมอบตัว : มอบตัว วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ตรวจสอบผลที่ถูกต้องกับการประกาศผลอย่างเป็นทางการกับทางวิทยาลัยฯ อีกครั้งหนึ่ง
ลำดับ รหัสผู้สมัครชื่อ-สกุลหมายเหตุ
1 6274006508นางสาวออนรวีย์ณรงค์
2 6274006520นางสาวปัญญารัตน์แก้วประการ
3 6274006521นางสาวอธิชาโต๊ะเหมาะ
4 6274006522นางสาวปิยาดาสุชาฎา
5 6274006552นางสาวสโรชาทิศรอด
6 6274006567นางสาวรุจิพรย่วงใย
7 6274006575นายนุชานันท์จิตหมั่น
8 6274006613นางสาวณัฐณิชาสังข์ทอง
9 6274006617นางสาวสุพิชชาวรรณมาโส
10 6274006724นางสาวมณฑิชากะลาสี
11 6274006729นางสาวชนนิกานต์เรืองเพชร
12 6274006750นางสาวสุณิสาพูลแก้ว
13 6274006751นางสาวจิตรวรรณเมืองสุข
14 6274006788นางสาวอาลิษาแก้วรุ่งเรือง
15 6274006847นางสาวกุลธิดาบูชาพันธ์
16 6274006849นายธนากรทองชุมนุม
17 6274006938นายศักดิ์สิทธิ์สองสนู
18 6274006958นางสาวชุติมาศิริบรรณพิทักษ์
19 6274006961นายพงศธรเสาวคนธ์
20 6274006986นายอภิสิทธิ์มะหะหมัด
21 6274007000นางสาวนิภาพรปานมี
22 6274007002นางสาวพิชญาแก้วกูร
23 6274007009นางสาวอารียาคงแก้ว
24 6274007015นางสาวกัญญารัตน์แก้วบัวสังข์
25 6274007027นางสาวอารยาหวันชิตนาย
26 6274007028นางสาวรัตติยาพรมโสภา
27 6274007038นายอันวามะดีกาเจ
28 6274007040นางสาวเจนจิราทริทอง
29 6274007060นางสาวชนัญชิดาชำนาญเวชกิจ
30 6274007061นางสาวอัญรญาชมภู
31 6274007078นางสาวกรุณาเกตุสกุล
32 6274007102นางสาวศิริมาศรีจันทร์งาม
33 6274007130นายเจษฎากรมุสิกะไชย
34 6274007135นางสาวสุภัทรียาชูแก้ว
35 6274007166นายกานต์นทีกังแฮ
36 6274007168นายสันติแซ่เฉีย
37 6274007176นายภาณุวัชรเพิ่มพูนเศรษฐ
38 6274007225นางสาวนูรยานะห์เจะมะ
39 6274007237นางสาวสรัญญพัชร์ป้อมกระสันต์
40 6274007256นายภูมิพัฒน์นุ่งอาหลี
41 6274007261นางสาวอภิภาวดีนพคุณรังสฤษดิ์
42 6274007262นางสาวอารีรัตน์จันทบุรี
43 6274007265นางสาวโสภิดาปลอดทอง
44 6274007286นางสาวพิมพ์ผกานกมั่น
45 6274007376นายทรงวิทย์ธรรมสโร
46 6274007384นางสาวพรชนกมนนุมาตย์
47 6274007400นางสาวรุ้งตะวันไชยศิริ
48 6274007420นางสาวขจีวรรณโต๊ะบ่าหมะ
49 6274007427นายประวีณฤาชา
50 6274007428นายธัญเทพคงเดช
51 6274007453นายอัษฎาแก้วคุ้มภัย
52 6274007497นายอารีเพ็งเจะแต
53 6274007533นางสาวอาภาศิริจันทมุณีย์
54 6274007597นายจารุวิทย์จันทร์ทิพย์
55 6274007619นายณัฐวุฒิบิลอะหลี
56 6274007629นางสาวอรัญญาทองคำ
57 6274007648นางสาวศศินิภามีเสน
58 6274007672นายฮัซมานขุนจันทร์
59 6274007677นางสาวณิชนันท์ไวทยินทร์
60 6274007678นางสาวชลลดาศรีมูลทา
61 6274007695นางสาวอนุสรทองพานิช
62 6274007696นายจีรภัทรยั่งยืน
63 6274007719นางสาวดาราวัลย์หมัดอาหลี
64 6274007758นางสาวช่อผกาช่วยบุญ
65 6274007791นายอภินัทธ์สุขขวัญ
66 6274007811นายธนกฤตบุญยพรหม
67 6274007814นายศักย์ศรณ์มากสังข์
68 6274007826นางสาวสุธิดานวลแก้ว
69 6274007827นายสุรธัชยอดมณี
70 6274007841นายณัฐภัทรไชยภักดี
71 6274007919นายปรารถนาอ่อนประเสริฐ

[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ]

[ กลับหน้าหลักการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562]

จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 74163 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th