วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชา/สาขางาน การจัดการโลจิสติกส์ (3214012)
วันมอบตัว : มอบตัว วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ตรวจสอบผลที่ถูกต้องกับการประกาศผลอย่างเป็นทางการกับทางวิทยาลัยฯ อีกครั้งหนึ่ง
ลำดับ รหัสผู้สมัครชื่อ-สกุลหมายเหตุ
1 6274006525นางสาวลดาวัลย์บางพงษ์
2 6274006738นางสาวกัลยากัลป์ยาศิริ
3 6274006739นางสาวตรีนุชชุมทอง
4 6274006758นางสาวญาณินีแก้วรุ่งเรือง
5 6274006759นางสาวสิริวิมลบุญว่าการ
6 6274006761นางสาววรกมลบุญสนิท
7 6274006783นางสาวอุไรพรบุญพิชัย
8 6274006784นางสาวภัทรวรรณใส่ละม้าย
9 6274006785นางสาววนิดาบุญลูน
10 6274007062นางสาวกมลวรรณสาโรจน์
11 6274007191นางสาวดารารัตน์แก้วละเอียด
12 6274007277นางสาวซานีย๊ะเวาะมะ
13 6274007278นางสาวนุชรีดาอะหยาหมีน
14 6274007279นางสาวอรณิชรังสี
15 6274007329นางสาวอรพนิตสิงห์ทอง
16 6274007422นางสาวสิริวิมลแวววับศรี
17 6274007454นางสาวศุภิกาอมราพิทักษ์
18 6274007514นางสาวณัฏฐ์กานต์รักขาว
19 6274007668นางสาวศิริกานต์มากศรี
20 6274007877นางสาวสุพรรษาตัวบุญ

[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ]

[ กลับหน้าหลักการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562]

จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 74156 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th