วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชา/สาขางาน เทคโนโลยีปิโตรเลียม (3132024)
วันมอบตัว : มอบตัว วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ตรวจสอบผลที่ถูกต้องกับการประกาศผลอย่างเป็นทางการกับทางวิทยาลัยฯ อีกครั้งหนึ่ง
ลำดับ รหัสผู้สมัครชื่อ-สกุลหมายเหตุ
1 6274006666นายธัชพลเพชร์ชู
2 6274006700นายธราเทพคชรัตน์
3 6274006774นางสาวฐิติมาสังข์ทอง
4 6274006848นางสาวกัญญารัตน์อ่อนประชู
5 6274006960นายธนาวุธจันมุณี
6 6274006979นายตะวันอุเส็น
7 6274007242นายสิทธิเดชเรืองแก้ว
8 6274007297นายอัลษานีบินอาสัน
9 6274007495นายแทนไทรักขนาม
10 6274007504นายเทพไทเมนะสูตร
11 6274007515นายอนัสจิตติกานต์
12 6274007519นายเตชสิทธิ์เสริมไชยพัฒน์
13 6274007585นายอิมรอนเบ็นหมัดหนิ
14 6274007631นางสาวฐิยดาเพ็ชรศรีทอง
15 6274007654นายกฤษฎิ์คณินสุขแก้ว
16 6274007779นางสาวสุธิมาศภิรมย์ชุ่ม
17 6274007781นายวุฒิพงศ์สุนทนนท์
18 6274007789นายวชิระวชิรพันธ์
19 6274007884นายเกริกเกียรติพริกประสงค์
20 6274007885นายยุทธพิชัยชำนาญเมธีนนท์
21 6274007924นายยุทธวงศ์คงชัย
22 6274007929นายฐิติพงศ์สอนแดง

[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ]

[ กลับหน้าหลักการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562]

จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 74482 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th