วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชา/สาขางาน เทคโนโลยีหลุมเจาะปิโตรเลียม (3132011)
วันมอบตัว : มอบตัว วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ตรวจสอบผลที่ถูกต้องกับการประกาศผลอย่างเป็นทางการกับทางวิทยาลัยฯ อีกครั้งหนึ่ง
ลำดับ รหัสผู้สมัครชื่อ-สกุลหมายเหตุ
1 6274006536นายกมนัสสังเจริญ
2 6274006549นายธนากรสังข์สินไชย
3 6274006764นายอครวัชน์ธรรมสโร
4 6274006787นายวรัญชัยขวัญจันทร์
5 6274006850นายวุฒิชัยบัวศรี
6 6274006959นายพันกรชอบธรรม
7 6274007019นายชาร์มินเจ๊ะพงศ์
8 6274007241นายทัตพงศ์บัวชื่น
9 6274007368นายเรืองศักดิ์หลำแซ่อิ่ม
10 6274007412นายณัชชวิทย์สายศรีโกศล
11 6274007474นายอดิเทพแสงทอง
12 6274007653นายทรงวุฒิสุขสวัสดิ์
13 6274007660นายธนกฤตปัญญาธนาศักดิ์
14 6274007669นายภูเบศร์คงดี

[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ]

[ กลับหน้าหลักการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562]

จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 74471 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th