วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชา/สาขางาน คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย (3128031)
วันมอบตัว : มอบตัว วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ตรวจสอบผลที่ถูกต้องกับการประกาศผลอย่างเป็นทางการกับทางวิทยาลัยฯ อีกครั้งหนึ่ง
ลำดับ รหัสผู้สมัครชื่อ-สกุลหมายเหตุ
1 6274006633นายประภัสเบญจพลพิทักษ์
2 6274006924นายณัชพลเผ่าพงษ์
3 6274006962นายอภิเดชจักรไชย
4 6274007023นายธีระพลพิมพิลา
5 6274007187นายธิติฏฐ์บุญขวัญ
6 6274007248นายนัฐวุฒิเซลอัฟซัน
7 6274007513นายนาวินลัคนาวิวัฒน์
8 6274007689นายจักรพงษ์ปั้นโท้
9 6274007711นายสรวิศกิติยามาศ
10 6274007815นายทศพลเพชรเชิงเขา
11 6274007817นายอิมรอนผาติวรากร

[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ]

[ กลับหน้าหลักการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562]

จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 74490 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th