วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชา/สาขางาน โยธา (3121014)
วันมอบตัว : มอบตัว วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ตรวจสอบผลที่ถูกต้องกับการประกาศผลอย่างเป็นทางการกับทางวิทยาลัยฯ อีกครั้งหนึ่ง
ลำดับ รหัสผู้สมัครชื่อ-สกุลหมายเหตุ
1 6274006511นางสาวศาริณีสงวนบุญ
2 6274006565นางสาวพิมพกานต์ใจพรหม
3 6274006627นายปัณณ์ฐาโชคสิทธิพันธ์
4 6274006680นางสาวอรพินบุญชู
5 6274006777นายโกวิทย์หนูพันธ์
6 6274006795นางสาวสุขฤดีนวลละออง
7 6274006831นายอนันต์สิทธิ์สุขพันธ์
8 6274007059นางสาววรากรดวงดีทิพย์
9 6274007122นายเกียรติศักดิ์สองพิมพ์โชค
10 6274007167นายภิษณุสุวรรณโณ
11 6274007264นายสุวรรณชูแก้ว
12 6274007295นางสาวกัณฐิกามาลี
13 6274007302นายเอกมินทร์โปติล่ะ
14 6274007303นายอัลวาบิลหีม
15 6274007310นายทนงศักดิ์ยอดแก้ว
16 6274007387นายอนุสรณ์เปียคง
17 6274007417นายประทีปหลีเหล็ยม
18 6274007507นายวรายุสสุขราม
19 6274007541นายมูสาบิลก่อเด็ม
20 6274007594นายตรีพัฒน์ตรีเข้ม
21 6274007641นายศิลากรหอมแก้ว
22 6274007707นายชนุดมชำนาญนา
23 6274007708นายศุภพลสังขวิจิตร
24 6274007712นางสาวจุฑามาศจรัญสวัสดิ์
25 6274007720นายฟาตินบินอาสัน
26 6274007731นายศุภณัฐชินณฤวงษ์สกุล
27 6274007747นายฟาร์เดร์ราเฮงบูแล
28 6274007752นายซารีฟมะดอลอ
29 6274007762นายชโลธรเชื้อแหลม
30 6274007805นายอัศวินทั่งแก้ว
31 6274007809นายกุนธรกุศลสุข
32 6274007910นายนิอนัสเซะบารู
33 6274007925นายอานนท์ยาหวัง
34 6274007926นายนฤสรณ์นุธรรมโชติ
35 6274007931นายสิทธิกรปั้นแก้ว
36 6274007935นายโสวิชญ์ขนสุข
37 6274007939นางสาวพรนภัสเพ็งระวะ

[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ]

[ กลับหน้าหลักการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562]

จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 74487 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th