วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชา/สาขางาน โยธา (3121011)
วันมอบตัว : มอบตัว วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ตรวจสอบผลที่ถูกต้องกับการประกาศผลอย่างเป็นทางการกับทางวิทยาลัยฯ อีกครั้งหนึ่ง
ลำดับ รหัสผู้สมัครชื่อ-สกุลหมายเหตุ
1 6274006514นางสาวลิปิการ์ขุนพินิจ
2 6274006515นายพลกฤตทิพย์สุขุม
3 6274006561นางสาวพนิดาจันทร์ส่องภพ
4 6274006562นางสาวอุมาพรอักษรสิทธิ์
5 6274006563นางสาวณิชาอ่อนแก้ว
6 6274006564นายปรเมษฐ์กาลวงศ์
7 6274006586นายวรวุฒิล่องพริก
8 6274006713นายวิภูสุวรรณขำ
9 6274006715นายพศวัตเมืองใหม่
10 6274006801นางสาววิภาดาจรรยาธรรม
11 6274006802นายมนต์มนัสทองแก้ว
12 6274006804นายชาญชนวรฉัตรวิทยา
13 6274006806นายธนวัฒน์สีหะโภชน์
14 6274006808นายณัฏฐากรจันทอง
15 6274006892นางสาวธมนวรรณรองสวัสดิ์
16 6274006919นางสาวมณชกรเศรษฐมาน
17 6274006920นายวรรณฟาริตสาและ
18 6274006930นางสาวปัทมาคีรีเดช
19 6274006945นายนราพูลแก้ว
20 6274006948นายวิวิศน์แท่นประมูล
21 6274006968นายรักษิตกิติโกระ
22 6274007036นายวิทวัสลาภวงศ์
23 6274007075นางสาวปิยะรัตน์ศรีดำ
24 6274007177นายอภิสิทธิ์สอนจอน
25 6274007188นายอาดิลโต๊ะหีม
26 6274007330นายกานต์เผนานนท์
27 6274007347นายวัฒนาเดชรักษา
28 6274007375นายภูธเนศตรีวัย
29 6274007429นายเขมชาติสุวรรณมณี
30 6274007461นายสัจธรรมจิระภาค
31 6274007463นายอภินันท์คงเกื้อ
32 6274007471นายปฏิพัทธ์ขุนไกร
33 6274007487นายพาโชคเกิดทวี
34 6274007623นายวีรภัทรพรหมจินดา
35 6274007717นายโชคดีทองพูล
36 6274007757นายเอกภพทองมาก
37 6274007816นายอติชัชจ์พิริยศาสน์
38 6274007860นายซัมรีอดุลเลาะ

[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ]

[ กลับหน้าหลักการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562]

จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 74466 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th