วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชา/สาขางาน เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม (3119011)
วันมอบตัว : มอบตัว วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ตรวจสอบผลที่ถูกต้องกับการประกาศผลอย่างเป็นทางการกับทางวิทยาลัยฯ อีกครั้งหนึ่ง
ลำดับ รหัสผู้สมัครชื่อ-สกุลหมายเหตุ
1 6274006548นายวสกรวรรณฉวี
2 6274006719นายตฤณภัทภูมิระวิ
3 6274006732นายจัตตุพลน้อยเพ็ง
4 6274007503นายธนวัฒน์ทองศรี
5 6274007532นางสาวนงลักษณ์สุวรรณละออง
6 6274007586นายพลสิทธิ์แสงพลสิทธิ์
7 6274007589นายพงศกรคณะทอง
8 6274007590นายเจษฎาปราบรรงค์
9 6274007591นายธนาวุฒิรามจันทร์
10 6274007620นางสาวกานต์ธิดาจันทร์พรมทอง
11 6274007693นายคุณวุฒิสุวรรณชาตรี
12 6274007694นายนพกรเริงสะอาด
13 6274007701นางสาวณัฏฐณิชาสงดวง
14 6274007770นายธนพัฒน์ช่วยบัว
15 6274007774นายศรัณย์จันทภาโส
16 6274007778นายสหัสวรรษพวงทอง
17 6274007854นายวุฒิชาญอับดุลหละ
18 6274007859นายกัณตภณแสงบ้านยาง
19 6274007938นายลุกอาแว

[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ]

[ กลับหน้าหลักการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562]

จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 74496 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th