วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชา/สาขางาน เทคนิคการจัดการพลังงาน (3113034)
วันมอบตัว : มอบตัว วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ตรวจสอบผลที่ถูกต้องกับการประกาศผลอย่างเป็นทางการกับทางวิทยาลัยฯ อีกครั้งหนึ่ง
ลำดับ รหัสผู้สมัครชื่อ-สกุลหมายเหตุ
1 6274006553นายอิกรอมยูโซ๊ะ
2 6274006625นายธนพัฒน์โพธิ์ถึง
3 6274006760นางสาวสุวิตาปานเพชร
4 6274006781นายศุภชัยเกตุสุภะ
5 6274007562นายธนาวิทย์มาแก้ว
6 6274007607นางสาวสุภาวดีร่าหมาน
7 6274007650นายไครินทร์บินมะ
8 6274007651นายมูฮำมัดบัสรีอูเซ็ง
9 6274007823นายจิรพัฒน์มูลมะณี
10 6274007872นายวีระพงษ์ขุมบัวมาศ
11 6274007915นายติณณ์ตันติโรจนกุล

[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ]

[ กลับหน้าหลักการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562]

จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 74472 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th