วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชา/สาขางาน สำรวจ (3109014)
วันมอบตัว : มอบตัว วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ตรวจสอบผลที่ถูกต้องกับการประกาศผลอย่างเป็นทางการกับทางวิทยาลัยฯ อีกครั้งหนึ่ง
ลำดับ รหัสผู้สมัครชื่อ-สกุลหมายเหตุ
1 6274006576นางสาวนริศราวิจิตรเวชการ
2 6274006590นายอรรถพลณ ภิบาล
3 6274006668นางสาวอรปรียาราชหงส์
4 6274006706นายกฤตภาสแก้วสุข
5 6274006766นางสาวจุฑารัตน์เรืองศรี
6 6274006792นางสาวอัยลดาไชยภักดี
7 6274006794นางสาวจุฑารัตน์สุขเกษม
8 6274006918นายอรรณพหมันการ
9 6274006972นางสาวเข็มฝนชูสีนุ่น
10 6274007109นางสาวอารีรัตน์นฤพงษ์
11 6274007112นางสาวเบญญาภาพุทธส่องศรี
12 6274007125นางสาววิรากานต์วีระพันธ์
13 6274007388นายปรเมษฐ์เพ็ชรสุวรรณ์
14 6274007431นางสาวมุกรินทร์เกตุอินทร์
15 6274007483นายเฉลิมวุฒิชนะคุ้ม
16 6274007492นายอานนท์อะสะหนิ
17 6274007494นางสาวพนิดาใบดอเลาะ
18 6274007584นายอัษฎากรเกื้อกูลสงค์
19 6274007612นายอดุลยฉัตรสิริวัฒน์ธนกุล
20 6274007644นายนฤเบศรักนิ่ม
21 6274007649นายชลสิทธิ์จิตต์เพียร
22 6274007663นายถิรวิทย์บิลนุ้ย
23 6274007679นายพุฒิพงศ์พรมอ่อน
24 6274007709นายพลวัฒน์รักนุ้ย
25 6274007746นายธนวินท์เพ็ชร์กูล
26 6274007749นายจิรัฏฐ์เลิศวิบูลย์ลักษณ์
27 6274007751นายอัซฮาร์บรึดู
28 6274007753นางสาวชลิตาห่อลลิต
29 6274007754นายจารุวัฒน์ดำชิต
30 6274007771นางสาวกิตติยาหลังจิ
31 6274007775นายพุฒิพงศ์ขันธสามล
32 6274007804นายพงศ์ภัคพรหมหมวก
33 6274007837นายอิสมาอีลยาประจัน
34 6274007871นางสาวอรณิชาอะโคตรมี
35 6274007903นายธีรภัทรสงฆ์สุวรรณ์
36 6274007913นายอุสมานเทพวารินทร์
37 6274007941นายติณณภพพรหมมณี

[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ]

[ กลับหน้าหลักการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562]

จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 74503 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th