วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชา/สาขางาน สำรวจ (3109011)
วันมอบตัว : มอบตัว วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ตรวจสอบผลที่ถูกต้องกับการประกาศผลอย่างเป็นทางการกับทางวิทยาลัยฯ อีกครั้งหนึ่ง
ลำดับ รหัสผู้สมัครชื่อ-สกุลหมายเหตุ
1 6274006502นายสหัสวรรษโบกรณี
2 6274006504นายภัทรพลหล่ำชู
3 6274006528นางสาวสิริมาปะระมณี
4 6274006529นายกัมพลอำไพ
5 6274006531นางสาววริสราชาญสุกเขียว
6 6274006546นายนิติพงศ์แสนทวี
7 6274006603นางสาวปาลิตาอุดทา
8 6274006604นางสาวปาณิสราแก้วเชาค์
9 6274006618นายภูริวัฒน์การาหมัด
10 6274006619นายณัฐพลกุลประสิทธิ์
11 6274006640นางสาวนิรมลหมีนปาน
12 6274006745นางสาวสุพัตตรามากสังข์
13 6274006746นางสาวณัฏฐาประสานสงค์
14 6274006829นายอิลยัสนุ้ยโส๊ะ
15 6274006894นายพายุภักดิ์ถาวรเจิรญ
16 6274006925นายธีราทรนิลรัตน์
17 6274006932นายปฐมหนูชุม
18 6274006943นายธีรภัทรเพชรมุณี
19 6274006970นางสาวอภิสมัยอาแว
20 6274007066นายคมกริชทองแดง
21 6274007210นางสาวณัฐฐาพรเยี่ยมแสง
22 6274007223นางสาวอริสาไชยชาย
23 6274007290นายวทันย์ฆ้องฤกษ์
24 6274007292นายสิริชัยสาระ
25 6274007318นางสาวชนันสิริศรีรัตนลิ้ม
26 6274007345นายอดิสรภูมิผิว
27 6274007539นางสาวนันท์นภัสช่วยนุกูล
28 6274007772นางสาวศิริลักษณ์ศิริพันธุ์สกุล
29 6274007909นายอลงกรณ์เพ็ชรพรหมศร

[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ]

[ กลับหน้าหลักการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562]

จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 74483 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th