วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชา/สาขางาน เทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง (3108011)
วันมอบตัว : มอบตัว วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ตรวจสอบผลที่ถูกต้องกับการประกาศผลอย่างเป็นทางการกับทางวิทยาลัยฯ อีกครั้งหนึ่ง
ลำดับ รหัสผู้สมัครชื่อ-สกุลหมายเหตุ
1 6274006558นายอภิชาตแซ่ก๊วย
2 6274006771นายซอบรีปี
3 6274006772นายนฤพลเพชรมณี
4 6274006778นายดาวุธเจ๊ะสะนิ
5 6274006810นายรณกฤตพรหมยอด
6 6274006881นายกรเมธคุยุคำ
7 6274006954นายยศพลณ มณี
8 6274006973นายวีรศักดิ์แสงจันทร์
9 6274007003นายกมลภูคชกาญจน์
10 6274007011นายสรายุทธขำเกิด
11 6274007079นายณัชชานนท์พรหมเทพ
12 6274007084นางสาวแพทตี้ชญานีฟีเวอร์
13 6274007099นายกฤษณะรัตนเกษร
14 6274007260นายวรพลนวลสังข์
15 6274007319นายกิตตินันท์จุลจินดา
16 6274007320นายศักดิ์อรุณมะหะหมัด
17 6274007485นายวชิรวิทย์เกิดทิพย์
18 6274007522นายอนุชานาคพันธ์
19 6274007529นายอภิวัฒน์แสงนพรัตน์
20 6274007547นายรณกรอักษรศิริ
21 6274007548นายภูวมินทร์อินคำ
22 6274007555นายศุภกรอรุณรัตนบัณฑิต
23 6274007557นายหะริดแก้วเขียว
24 6274007558นายวิทวัสสุวรรณสิทธิ์
25 6274007564นายชนาธิปวิจะสิกะ
26 6274007566นายอมรศักดิ์ไชยบุรินทร์
27 6274007573นายพิสิษฐ์เผือแก้ว
28 6274007598นายสุทธิพงค์กล้าแข็ง
29 6274007638นายอนัสรันซะตา
30 6274007664นายปรเมศวร์คำฝ่าย
31 6274007773นายธนพงษ์พรมสุวรรณ์
32 6274007858นายภัสกรเอ็มเบ็ญหมาด
33 6274007940นายภาสกรมหารงค์

[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ]

[ กลับหน้าหลักการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562]

จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 74479 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th