วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชา/สาขางาน ตกแต่งภายใน (3107031)
วันมอบตัว : มอบตัว วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ตรวจสอบผลที่ถูกต้องกับการประกาศผลอย่างเป็นทางการกับทางวิทยาลัยฯ อีกครั้งหนึ่ง
ลำดับ รหัสผู้สมัครชื่อ-สกุลหมายเหตุ
1 6274006583นายภูวดลชะนะมาร
2 6274006654นายดรกรอินศิริ
3 6274006655นายสหัสวรรษวงศ์กิติกำจร
4 6274006765นางสาวปิยะขวัญแสงเอียด
5 6274007090นายชานนท์ศิริไชย
6 6274007128นายกิตติชัยชื่นชมตระกูล
7 6274007169นายชินะวัฒน์แก้วทองมา
8 6274007230นายชินวัตรจินดารัตน์
9 6274007534นายจักรพลสีดำอ่อน
10 6274007737นางสาวลดาวัลย์รัตนบุรานันท์
11 6274007777นางสาววริศราอ่อนกัน

[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ]

[ กลับหน้าหลักการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562]

จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 74460 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th