วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชา/สาขางาน ก่อสร้าง (3106011)
วันมอบตัว : มอบตัว วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ตรวจสอบผลที่ถูกต้องกับการประกาศผลอย่างเป็นทางการกับทางวิทยาลัยฯ อีกครั้งหนึ่ง
ลำดับ รหัสผู้สมัครชื่อ-สกุลหมายเหตุ
1 6274006524นายณัฐพลมากมณี
2 6274006608นางสาวหรรษมนคชวงษ์
3 6274006629นางสาวสิรินญาพรหมชะนะ
4 6274006632นายนัทธพงศ์ปิ่นป้อง
5 6274006652นางสาวตระการตาภู่กลาง
6 6274006670นายวิศรุตสัตยานุพงศ์
7 6274006702นางสาวพวงผกาโง่นลุน
8 6274006704นายวิชยุตม์ดวงสุวรรณ
9 6274006705นายธนารักษ์พิมพ์ทอง
10 6274006717นายจักรพงษ์ดำศรี
11 6274006726นายอานนท์แดงมณี
12 6274006727นางสาวกมลชนกคงช่วย
13 6274006769นายอตี๊ปโตะกูบาฮา
14 6274006789นายอดิศรชัยเพชร
15 6274006799นายทรงพลบุญรัศมี
16 6274006923นายรัชเกล้าเกล้ามณี
17 6274006946นายศุภวัฒน์สุขมี
18 6274006947นายสิงหนาทบุญส่ง
19 6274006971นางสาวนัยเนตรไวยถนอม
20 6274007007นายพิษณุพงษ์เพิ่มดี
21 6274007035นายเจตนิพัทธ์เทพอรัญ
22 6274007144นายอัมรินทร์พานิชกุล
23 6274007204นายอภิสิทธิ์สุขมาก
24 6274007205นายชาญณรงค์แก้วรักษ์
25 6274007282นางสาวเจนจิราคงยอด
26 6274007289นายปริณญาพรหมศิลา
27 6274007374นายอาณกรรัตนอุบล
28 6274007397นายชัชนันท์บุษบงก์
29 6274007402นายธีระฉัตรจันทศรี
30 6274007406นายอัศจรรย์จุลจินดา
31 6274007467นายอัครพนธ์สกุลราช
32 6274007496นางสาวธัญภรณ์แก้วสุข
33 6274007518นายธีรศักดิ์ขะหมิมะ
34 6274007543นายธนารักษ์วงศ์
35 6274007545นายอธิพงศ์ชุมละออง
36 6274007599นายณภัทรทีปรักษพันธุ์
37 6274007628นายธนกิตต์ด้วงเหมือน
38 6274007691นายพัชรพลทองชู
39 6274007699นายธนกฤตฤทธิมาศ
40 6274007768นายธีระกรีพันธ์
41 6274007769นายนราดรรัตนะ
42 6274007873นายภูพญาสาลีวรรณ
43 6274007882นายรักษิตนาคจันทร์
44 6274007888นางสาวชลัดสดาชูจร

[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ]

[ กลับหน้าหลักการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562]

จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 74497 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th