วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชา/สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง (3104021)
วันมอบตัว : มอบตัว วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ตรวจสอบผลที่ถูกต้องกับการประกาศผลอย่างเป็นทางการกับทางวิทยาลัยฯ อีกครั้งหนึ่ง
ลำดับ รหัสผู้สมัครชื่อ-สกุลหมายเหตุ
1 6274006505นายกิตติพลนุ่นแก้ว
2 6274006509นายพงศกรบุบผาดี
3 6274006516นายกฤตินจิหวาน
4 6274006518นายปฐมพงศ์มีอุปการ
5 6274006545นายภูริณัฐสุวรรณเรืองศรี
6 6274006550นายวิชณุขวัญสกุล
7 6274006559นายณัฐวุฒิลักษณะประดิษฐ์
8 6274006560นายพีรวัสนำสวรรค์
9 6274006582นายธงทองทองมณี
10 6274006595นายศุภกรแซ่ตั้น
11 6274006596นายศุภวิชญ์แก้วประเสริฐ
12 6274006602นายพันธวัชพรหมนวล
13 6274006606นายนพรัตน์จันทรัตน์
14 6274006612นายกิตติศักดิ์จันทชาติ
15 6274006624นายศิรสิทธิ์พรมนุ่น
16 6274006646นายพลากรพรหมแก้ว
17 6274006647นายภูชิตบือราเฮง
18 6274006648นายวชิรพันธ์วะสีคง
19 6274006649นายอัทธเนตรธรรมฤกษ์ฤทธิ์
20 6274006674นายกิตติกรมณีรัตน์
21 6274006711นายธรรณธรวารีกุล
22 6274006754นายกันตวิชญ์เศียรอุ่น
23 6274006756นายศิวัชยังมีสุข
24 6274006757นายปัฐวิชญ์วุ่นแก้ว
25 6274006768นายภูรินทร์ทองไชย
26 6274006807นายภูวดลอุดมสิน
27 6274006811นายกันตธรณ์ทิพลือชา
28 6274006843นายดลชนกวงศ์ศรีเทศ
29 6274006851นายทะนงพงชะนะปรีชา
30 6274006852นายศุภวัฒน์เมโส
31 6274006863นายภาณุพงศ์แป้นจุลศรี
32 6274006864นายสราวุธจุมปูฟู
33 6274006868นายวีรภัทรแซ่เตียว
34 6274006913นายสิรวิชญ์เพียรเจริญ
35 6274006934นายณรงค์ฤทธิ์นวลบุญ
36 6274006940นายทัชมานิยมเดชา
37 6274006977นายสุราษฎร์ส่องทอง
38 6274006994นายกวีบิลยะขวา
39 6274007017นางสาวคฑาทิพย์หมานสะยะ
40 6274007024นายภูรินท์สุวรรณชาตรี
41 6274007052นายสุภณัฐจิตติ
42 6274007053นายเจตณัฐว์กาโร
43 6274007094นายประจักษ์ทองแดง
44 6274007101นายณัชพลแก้วถาวร
45 6274007179นายปณวัตรราเย็น
46 6274007182นายพีรพลสุวรรณศิลป์
47 6274007206นายพีรพัฒน์แก้วขวัญทอง
48 6274007314นายศักดิ์ศิพงษ์กิติสาธร
49 6274007446นายนาวีเทพลักษณ์
50 6274007482นายรณรัตน์อารมณ์ฤทธิ์
51 6274007652นางสาวนูรีนาร์กาหลง
52 6274007728นายศุภณัฐอินทร์น้อย
53 6274007740นายเขมนันท์พันมะกรูดทอง
54 6274007742นายพงศธรเกตุมณี
55 6274007849นายศิริชลพุทธกูล

[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ]

[ กลับหน้าหลักการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562]

จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 74477 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th