วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชา/สาขางาน ไฟฟ้าควบคุม (3104011)
วันมอบตัว : มอบตัว วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ตรวจสอบผลที่ถูกต้องกับการประกาศผลอย่างเป็นทางการกับทางวิทยาลัยฯ อีกครั้งหนึ่ง
ลำดับ รหัสผู้สมัครชื่อ-สกุลหมายเหตุ
1 6274006512นายภานุสุขสวัสดิ์
2 6274006584นายสุวโรชแก่นทอง
3 6274006592นายโชคชัยจุลภักดิ์
4 6274006636นายธนวัฒน์ศิริวัฒน์
5 6274006752นายพบธรรมว่องวรรธนะกุล
6 6274006767นายธีรศักดิ์เอียดหนู
7 6274006987นายธีรภัทรสุวรรณมณี
8 6274006992นายธีรพงษ์ฐิตินันท์
9 6274007054นาย1ปานิธานสมุห์นวล
10 6274007132นายสรศักดิ์ทองประดับ
11 6274007133นายสิรภพกานต์พิทักษ์ชัย
12 6274007162นายนพดลสุวรรณมณี
13 6274007163นายพัสกรคงแก้ว
14 6274007323นายนันต์ธวุฒิแก้วเกิด
15 6274007324นายวงศธรชัยฉิม
16 6274007401นายเจตุพลเถี่ยวสังข์
17 6274007405นายภูบดินทร์ธรรมทิน
18 6274007411นายทัตเทพดำเอี่ยม
19 6274007636นายสุรศักดิ์ทองเอียด
20 6274007782นายอารัชซาติด
21 6274007875นายอนิรุตน์ตะวันออก

[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ]

[ กลับหน้าหลักการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562]

จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 74500 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th