วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชา/สาขางาน เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ (3103034)
วันมอบตัว : มอบตัว วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ตรวจสอบผลที่ถูกต้องกับการประกาศผลอย่างเป็นทางการกับทางวิทยาลัยฯ อีกครั้งหนึ่ง
ลำดับ รหัสผู้สมัครชื่อ-สกุลหมายเหตุ
1 6274006623นายภคินยินดีชินเดช
2 6274006645นายอดิศรมนตรี
3 6274006707นายอดิศรสีทอง
4 6274006708นายอัสนะมะยิ
5 6274006731นายดักลาสแมคคาย
6 6274007088นายภูริณัฐกาเหย็ม
7 6274007281นายเจษฎากรไชยมณี
8 6274007287นายมณฑลดำมาก
9 6274007298นายนุอัยร์ธรรมรักษา
10 6274007299นายอัซรีย์องสารา
11 6274007307นายพันธกานต์อุปวิโรจน์
12 6274007354นายซอฟวันลาเต๊ะ
13 6274007418นายฮาลาวีหมานถัด
14 6274007475นายพิสิฐสิทธิกุล
15 6274007614นายพีรพลนวลออง
16 6274007642นายพลวัตรัตนโสม
17 6274007855นายอภิสิทธิ์เหลาะโต๊ะหมัน
18 6274007870นายจตุพลอินทร์จันทร์

[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ]

[ กลับหน้าหลักการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562]

จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 74491 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th