วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชา/สาขางาน เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ (3103032)
วันมอบตัว : มอบตัว วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ตรวจสอบผลที่ถูกต้องกับการประกาศผลอย่างเป็นทางการกับทางวิทยาลัยฯ อีกครั้งหนึ่ง
ลำดับ รหัสผู้สมัครชื่อ-สกุลหมายเหตุ
1 6274006523นายธีรภัทรเกิดเทพ
2 6274006540นายชารีฟไชยศรี
3 6274006874นายกันติทัตมุณีกด
4 6274007063นายพสิษฐ์ศรีรักษ์จันทงาม
5 6274007134นายราชันย์ศิลศาลา
6 6274007201นายเจษฎาภรณ์ทองกอบ
7 6274007207นายนาวินพันธ์จู
8 6274007211นายอธิการภักดีจิตต์
9 6274007236นายนพคุณสูขสว่าง
10 6274007342นายอนุพงศ์จันทประดิษฐ
11 6274007391นายคมพสิษฐ์บุญยะรัตน์
12 6274007392นายธนากรไกรวรรณ
13 6274007398นายอาริสแหละตี
14 6274007416นายณัฐสิทธิ์พรหมสุทธิ์
15 6274007440นายขจรศักดิ์หมุนนุ้ย
16 6274007517นายเฉลิมปรัญญานวลศรี
17 6274007525นายอังรีบิลละหีม
18 6274007527นายทวิชนุ้ยหนูเนี่ยว
19 6274007538นายจิรเมธวาโย
20 6274007546นายณัฐนันท์เสนพันธุ์
21 6274007559นายรณชัยจันทร์เมือง
22 6274007560นายปิยะวัฒน์นิ่มแก้ว
23 6274007698นายอดิศรปานแก้ว
24 6274007700นายมู่ฮ่ำหมัดสุระคำแหง
25 6274007745นายสราวุฒิหน่วยตุ้ย
26 6274007763นายนัฐกรสาธิกุล
27 6274007784นายธีระวุฒินวลแก้ว
28 6274007822นายเตชณัฐเอียดทอง
29 6274007825นายเฉลิมชัยแก้วประดับ
30 6274007835นายณัฐกิตติ์เพชรประดับ
31 6274007836นายธนพัทธ์สะอาดแก้ว
32 6274007896นายอนุวัฒน์ทองชูช่วย
33 6274007897นายอนุชาโภชนกิจ
34 6274007899นายชัยณรงค์ฝ้ายทอง
35 6274007921นายภัทรธรณ์เส้งเซ่ง

[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ]

[ กลับหน้าหลักการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562]

จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 74459 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th