วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชา/สาขางาน เครื่องมือกล (3102013)
วันมอบตัว : มอบตัว วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ตรวจสอบผลที่ถูกต้องกับการประกาศผลอย่างเป็นทางการกับทางวิทยาลัยฯ อีกครั้งหนึ่ง
ลำดับ รหัสผู้สมัครชื่อ-สกุลหมายเหตุ
1 6274006534นายจิรภัทรรัตนชัย
2 6274006579นายบารเมษฐ์ว่องสกุลวงศ์
3 6274006638นายวสุพลนกแก้ว
4 6274006639นายศิวกรแก้วมณี
5 6274006641นายพิพัฒน์หนูน้อย
6 6274006650นายเจษฏากรทองขวัญ
7 6274006737นายวโรวาทรองสวัสดิ์
8 6274006796นายพุฒิพงค์โลพะกูล
9 6274006803นายไฟซอลสันตินิยมภักดี
10 6274006828นายฤทธิเดชทองขะโชค
11 6274006853นายศักดิ์ธิระเดชเพ็ชรจำรัส
12 6274006858นายพงศกรขวัญจันทร์
13 6274006861นายกรวิชญ์แก้วชูเชิด
14 6274006866นายอรรฐศรพรหมเมศร์
15 6274006867นายวีรฉัตรสวัสดี
16 6274006885นายพีรวิชญ์คงราช
17 6274006889นายจักราวุธศรีสุวรรณโณ
18 6274006903นายกิตติพงศ์เพ็ชรยศ
19 6274006906นายภานุเดชเด่นพุทธ
20 6274006912นายพงศกรบุญยอด
21 6274006944นายชัยพรอนันตกูล
22 6274006949นายสหรัฐแสงมาก
23 6274006964นายณัฐวัฒน์อินทะจันทร์
24 6274006969นายคณนาถเกลี้ยงเกลา
25 6274006999นายปิยนาถทองมาก
26 6274007004นายจิรภัทรกลิ่นหอมสุคนธ์
27 6274007005นางสาววิภาวดีบุญมี
28 6274007026นายธันยากรช่อไม้
29 6274007055นายณรงค์ฤทธิ์มุหมีน
30 6274007083นายชนกันต์สุวรรณละออง
31 6274007087นายอภิวัฒน์ชุมทอง
32 6274007092นายธาวินพรหมเสนา
33 6274007108นายสุกฤษฏิ์เปรมสุขใจ
34 6274007117นายพัทธดนย์ทวีช่วย
35 6274007119นายจารุวิทย์หนูเหมือน
36 6274007178นายหัฎฐกรขาวเรือง
37 6274007273นายไกรสรอินสุวรรณ
38 6274007309นายประพัฒน์โมลิโต
39 6274007313นายวิศวะอยู่ทอง
40 6274007315นายโกวิทวงศ์ธรพาณิช
41 6274007316นายฉัตทวีสุขเจริญ
42 6274007344นายอนุภัทรจิตรเกลี้ยง
43 6274007353นายนพรัตน์ทองเทียบ
44 6274007369นายธรรมนูญกู้เส่ง
45 6274007617นายธวัชชัยสุขช่วย
46 6274007624นายณัฐนันท์ปลอดเทพ
47 6274007741นายวรภพวรรณโร
48 6274007760นายวณัฐยุติโอ่มาก
49 6274007787นายพิชัยรัตน์อินทรัตน์
50 6274007848นายพงศกรแซ่อุ้ย
51 6274007916นายชุติมันต์รัตนพันธ์

[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ]

[ กลับหน้าหลักการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562]

จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 74467 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th