วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชา/สาขางาน เครื่องมือกล (3102011)
วันมอบตัว : มอบตัว วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ตรวจสอบผลที่ถูกต้องกับการประกาศผลอย่างเป็นทางการกับทางวิทยาลัยฯ อีกครั้งหนึ่ง
ลำดับ รหัสผู้สมัครชื่อ-สกุลหมายเหตุ
1 6274006532นายตันติกรแก้วสว่าง
2 6274006537นายภาณุพงศ์จันทชูโต
3 6274006614นายอธิวัฒน์ทองแก้วแก้ว
4 6274006669นายต่อเกียรติชูศรี
5 6274006677นายพลวัฒน์พลายอิน
6 6274006679นายรังสิพัฒน์แสนพิพัฒน์
7 6274006710นายปรภตบุญศรี
8 6274006855นายอัฟฟิกอาแด
9 6274006856นายสหชัยแก้วเสน
10 6274006859นายอภิเชษฐ์นรากิจ
11 6274006862นายวรรธนะรติธำรงกุล
12 6274006871นายภควัตรมหันตมรรค
13 6274006880นายปกรณ์ชีวพิทักษ์ผล
14 6274006902นายนันทิพัฒน์จันทร์ไฝ
15 6274006931นายทณพงษ์แก่นทอง
16 6274006942นายรติพงศ์แก้วหล้า
17 6274006953นายวิศิษฐ์ประทุมวัลย์
18 6274006966นายชวนันท์วรเดช
19 6274006967นายชาตรีรักนวล
20 6274007016นายณัฐวุฒินาคเพ็ง
21 6274007025นายทศพรนาถประดิษฐ์
22 6274007065นายชญาธิปมูสิกสุวรรณ์
23 6274007082นายอดิศักดิ์อารมณ์ฤทธิ์
24 6274007085นายพัสกรณ์พรหมรักษ์
25 6274007105นายอภิชาติสุราทะโก
26 6274007107นายสรพงษ์พยัควรรณ
27 6274007199นายปฏิภัทรจงศรีวัฒนพร
28 6274007266นายพีรพงษ์โลหะประเสริฐ
29 6274007267นายคีตโพธิพล
30 6274007294นายปฏิภาณหาญศิลป์พงศ์
31 6274007380นายกิตติภิชษณ์ธรรมรัตนพฤกษ์
32 6274007421นายสหชาติพลูสวัสดิ์
33 6274007476นายณัฐวัฒน์ชุมชาติ
34 6274007477นายศุภกฤตไชยจิตร
35 6274007491นายรัชกาลวิยุโยธิน
36 6274007601นายศตวรรษอ่อนแก้ว
37 6274007832นายณัฐพงษ์โสภาพงศ์
38 6274007881นายศิวะโรจน์ผ่องสุวรรณ
39 6274007898นายทัศน์พลเอียดทอง

[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ]

[ กลับหน้าหลักการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562]

จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 74484 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th