วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชา/สาขางาน เทคนิคยานยนต์ (3101012)
วันมอบตัว : มอบตัว วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ตรวจสอบผลที่ถูกต้องกับการประกาศผลอย่างเป็นทางการกับทางวิทยาลัยฯ อีกครั้งหนึ่ง
ลำดับ รหัสผู้สมัครชื่อ-สกุลหมายเหตุ
1 6274006587นายวุฒิชัยแซ่เล้า
2 6274006644นายพิชชาพงศ์ไชยชนะ
3 6274006786นายฐิติวัสส์จันสองแก้ว
4 6274006837นายภาณุพงค์ชูขวัญ
5 6274006841นายอัฐพลคงจินดามุณี
6 6274006857นายวรวุฒิหมัดอาด้ำ
7 6274006911นายจิโรภาสเภาทอง
8 6274006915นายภูริเดชบุตรเจริญ
9 6274006916นายสถาพรทองคำ
10 6274006965นายจิรเดชชำนาญฤทธิ์
11 6274006976นายอานนท์มณีรัตน์
12 6274006983นายชนินทรเส้งสกูล
13 6274006993นายนันทพงศ์เจริญสุข
14 6274007018นายธนวัฒน์จาริยะ
15 6274007095นายจักรกฤษเขี้ยวแก้ว
16 6274007098นายภูมิศักดิ์แดงเหมือน
17 6274007172นายจีระศักดิ์เพ็ชรบูรณ์
18 6274007180นายธนวิชญ์ดิษโสภา
19 6274007185นายฤทธิรงค์แซ่เซียว
20 6274007254นายพศวีร์ตุฉะโส
21 6274007259นายศุภวัฒน์กาฬภักดี
22 6274007321นายวรัญญูบุญประเสริฐ
23 6274007343นายณัฐวุฒิสุวรรณชนะ
24 6274007352นายอภินันอินชนะ
25 6274007370นายสุรสิทธิ์โสภาพ
26 6274007569นายสินไพโรจน์จันทระ
27 6274007571นายยศธรแสงประดับ
28 6274007587นายนพพรก้งซ่า
29 6274007634นายสิทธิกรทวีจันทร์
30 6274007645นายอาซีมหมัดอาด้ำ
31 6274007646นายกฤติพงศ์เซ่งเตี้ยน
32 6274007810นายเผดิมชัยช่วยแก้ว
33 6274007879นายณัฐพลชูเชิด

[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ]

[ กลับหน้าหลักการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562]

จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 74506 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th