วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชา/สาขางาน เทคนิคยานยนต์ (3101011)
วันมอบตัว : มอบตัว วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ตรวจสอบผลที่ถูกต้องกับการประกาศผลอย่างเป็นทางการกับทางวิทยาลัยฯ อีกครั้งหนึ่ง
ลำดับ รหัสผู้สมัครชื่อ-สกุลหมายเหตุ
1 6274006507นายศุภวัฒน์จิระปฐมไท
2 6274006538นายถิรวัฒน์แก้วพิบูลย์
3 6274006543นายสรศักดิ์อะตะราใจ
4 6274006555นายอานนท์มากชูชิต
5 6274006569นายศุภอรรถลมพิมาย
6 6274006570นายณัฐกิตติ์เรือนแก้ว
7 6274006571นายภราดรบุญวรรโณ
8 6274006572นายสิทธิโชคอาจะสมิต
9 6274006573นายณัฐพงศ์รามแก้ว
10 6274006578นายชิณภัทรหมัดเหย่
11 6274006588นายจิรายุทธิ์ดวงดี
12 6274006593นายอดิสรณ์โต๊ะระหมาน
13 6274006594นายศิวกรผ่องสุวรรณ
14 6274006621นายอัษฏาวุธสงสาร
15 6274006630นายญาณาธิปสุวรรณรัตน์
16 6274006631นายปรเมศตรีไวย
17 6274006722นายศุภกรสโมสร
18 6274006735นายภูพันธ์ศรีสุวรรณ
19 6274006770นายธันยากรอ่อนดำ
20 6274006776นายถิรวิทย์ทองเสน
21 6274006821นายฐิติวัฒน์พ่อนุ้ย
22 6274006844นายอภิสิทธิ์ทองแกมแก้ว
23 6274006895นายปิยวัชชาน
24 6274006897นายปิยวุฒิบิลสัน
25 6274006995นายธีรภัทรมณีนวล
26 6274006998นายภัทรชกรชูศิลป์
27 6274007072นายธงไชยพารามนต์
28 6274007080นายนนทชัยเพ็ชรแก้ว
29 6274007141นายศุภกรณ์รักงาม
30 6274007142นายสุรินทร์ทองจารึก
31 6274007212นายพชรดนย์บัวเพ็ชร
32 6274007296นายวุฒิชัยเพ็ชรประดับ
33 6274007306นายอนุรักษ์ช่วยราย
34 6274007311นายณัฐดนัยหนูมณี
35 6274007335นายภัสกรเส้งวุ่น
36 6274007346นายวิรันด์ดะชง
37 6274007409นายปราโมจน์ไชยสวัสดิ์
38 6274007466นายธรรมพัทธ์หนูณรงค์
39 6274007480นายณัฏฐกฤตพุทธกูล
40 6274007493นายชนบดีกิตติดำรงศักดิ์
41 6274007506นายกมลาสน์รัตนกุล
42 6274007509นายชัยภัทรขาวหนู
43 6274007512นายปรเมษฐ์แสงเพชร
44 6274007523นายพงศภัคมังคละ
45 6274007556นายชานนท์สุวรรณการณ์
46 6274007567นายสมยศหนูแก้ว
47 6274007568นายณัฐวุฒิกิจยาโณ
48 6274007572นายพรสันต์หมัดอะดัม
49 6274007593นายกรวิวัฒน์เพชรรัตน์
50 6274007600นายมัคดรีย์หีมเบ็ญหมาน
51 6274007610นายปกป้องคงหนู
52 6274007613นายภาณุเดชตาธิ
53 6274007639นายวรพลตั้งปทุม
54 6274007676นายนราวิชญ์เนียมบุญ
55 6274007733นายศุภชัยไกรรักษ์
56 6274007930นายณัฐพงษ์เรืองกูล
57 6274007933นายอุดมพรขุนนุ้ย

[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ]

[ กลับหน้าหลักการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562]

จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 74465 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th