วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชา/สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ (2901011)
วันมอบตัว : มอบตัว วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ตรวจสอบผลที่ถูกต้องกับการประกาศผลอย่างเป็นทางการกับทางวิทยาลัยฯ อีกครั้งหนึ่ง
ลำดับ รหัสผู้สมัครชื่อ-สกุลหมายเหตุ
1 6271008009นายณัฐดนัยตั้งวงศ์งาม
2 6271008014ด.ช.วชิรวิทย์ฐิตะกาญจน์
3 6271008115นางสาวกมลพัชรพูลประภัย
4 6271008138นายธนกฤตอริยะคณาชัย
5 6271008195นางสาวปวีณาคำมณีย์
6 6271008203นายพีรพัฒน์คงเสาร์
7 6271008263นางสาวสริตาจันทภาโส
8 6271008279นายษตริยาแก้วยาศรี
9 6271008311นายปวิชชญาแซ่อุ่ย
10 6271008414นายปุรินศ์เกื้อสกุล
11 6271008457นายธัญพิสิษฐ์เมืองฤกษ์
12 6271008600นายศิวกรโสสนุย
13 6271008652นายธนพัฒน์คงแก้ว
14 6271008660นางสาววิลาสินีรักนิ่ม
15 6271008814นายอภิชาตวุ่นซิ้ว
16 6271008889นายภูผาจิตชาญวิชัย
17 6271009037นายจอมชนกสุขจันทร์
18 6271009079นายวสุพลปัญญาเสน
19 6271009124นายสิริกานต์แก้วโสภาค
20 6271009198นายพงศธรแก่นแก้ว
21 6271009247นางสาววรนุชสุวรรณจันทร
22 6271009338นายเสาเอกชัยรัตน์
23 6271009346นายศิวัชคำคง
24 6271009450นายภูธเนศจันทร์เอียด
25 6271009492นายนพรุจภูริธนาสวัสดิ์
26 6271009596นางสาวดวงกมลจรัญสวัสดิ์
27 6271009598นายศักดิ์วัฒน์แซ่ชี
28 6271009791นายเจษฎาหาวงค์
29 6271009835นายภูริณัฐสุขสุวรรณ์
30 6271009935นางสาวศิศิราช่างคิด
31 6271010016นายธนากรสารบรรณ์
32 6271010018นายศิรวิทย์สิทธิโชคธนา
33 6271010045นายนพดลสิขิวัฒน์

[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ]

[ กลับหน้าหลักการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562]

จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 74507 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th