วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชา/สาขางาน ช่างโยธา (2121011)
วันมอบตัว : มอบตัว วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ตรวจสอบผลที่ถูกต้องกับการประกาศผลอย่างเป็นทางการกับทางวิทยาลัยฯ อีกครั้งหนึ่ง
ลำดับ รหัสผู้สมัครชื่อ-สกุลหมายเหตุ
1 6271008033นางสาวขนิษฐาสังข์ทอง
2 6271008071นางสาวจันทร์จิราวิไลยรัตน์
3 6271008072นางสาวลักษมนนาประจุล
4 6271008076นายวีรภัทรทองสลับล้วน
5 6271008142นายกัลยรัตน์คงมัยลิก
6 6271008146นางสาวโยษิตาธรรมโชโต
7 6271008207นายณัฐบรรณประกอบชาติ
8 6271008214นายธนภทรจันทรพิทักษ์
9 6271008219นางสาวชนากาญจน์อินทสระ
10 6271008225นายพิพัฒน์พร้อมมูล
11 6271008244นายกฤตภัคทวีศิลป์
12 6271008301นางสาวกวินทิพย์ทองปาน
13 6271008319นายธนภัทรถิ่นจะนะ
14 6271008329นายภูมิพัฒน์ไพบูลย์
15 6271008349นายศุภกิจสุขศิริ
16 6271008387นายราชันถนอมภูมิ
17 6271008420นายศุภกิจเกื้อสง
18 6271008424ด.ญ.ชมพูนุชจันทรเศษ
19 6271008527นายอนันตสิทธิ์ละอองมณี
20 6271008533นางสาวธันวรัตน์โพธิ์ขาว
21 6271008675นายณัฐวุฒิทองเรือง
22 6271008784นายธราธิปหวังนุรักษ์
23 6271008793นายอภิสิทธิ์มุสิจินดา
24 6271008883นายกนกพลมุสิกพงศ์
25 6271008910นายเสฎฐวุฒิบุญวิริยะรัชต์
26 6271008919นายณัฐฐนพงษ์ปั้นสุขสวัสดิ์
27 6271008968นายนวพลอินเลียม
28 6271008993นายเศรษฐพงศ์สุกหอม
29 6271009117นายณัฐวุฒิพุ่มมาก
30 6271009134นายญาณวิทย์จันทร์ทองโชติ
31 6271009142นายณัฐวุฒิชูจิต
32 6271009165นายวีรภาพบริการ
33 6271009174นายชานุวัฒน์สุวรรโณ
34 6271009184นางสาวผกามาศแก้วประกอบ
35 6271009186นางสาววิรัลพัชรบุญยัง
36 6271009228นายศุภกฤตจันทสุริยา
37 6271009320นายวรวัฒน์ศรีริรักษ์
38 6271009407นายกานต์ธณัฐสุวรรณรัตน์
39 6271009465นายพงศ์ภัคพรหมนวล
40 6271009469นางสาวปวิชญาสังข์ทอง
41 6271009491นายนวชลจริวัฒถิรเดช
42 6271009493นางสาวปวีรัชสวัสดิ์
43 6271009504นายณัฐนนท์แดงหลี
44 6271009621นายจิรายุปะหยี
45 6271009648นายชัยยะภัทรฉันทกุล
46 6271009817นายทศพรคงพันธ์
47 6271009874นายปรเมศวร์นิลรัตน์
48 6271009894นางสาวดารณีรัตน์ปรีชา
49 6271009960นายณัฐชนนชุมนิรัตน์
50 6271009979นางสาวสรารัศม์จิราธนาวิสิทธิ์

[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ]

[ กลับหน้าหลักการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562]

จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 74463 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th