วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชา/สาขางาน ช่างสำรวจ (2109011)
วันมอบตัว : มอบตัว วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ตรวจสอบผลที่ถูกต้องกับการประกาศผลอย่างเป็นทางการกับทางวิทยาลัยฯ อีกครั้งหนึ่ง
ลำดับ รหัสผู้สมัครชื่อ-สกุลหมายเหตุ
1 6271008029นายปัญจพลสีสิล
2 6271008098นายชานนท์เอ่งฉ้วน
3 6271008102นางสาวสุชานันท์สุระดีม
4 6271008104นางสาวเทพธิดาผ่องแผ้ว
5 6271008124นางสาวจิตติมาทิววัฒน์ปกรณ์
6 6271008162นายคณาธิปสุวรรณสะอาด
7 6271008171นางสาวมณีพรกันชู
8 6271008181นายณัฐพลแก้วของแก้ว
9 6271008243นางสาวอนุศราคงชู่ช่วย
10 6271008284นายธนวัฒน์แก้วนิล
11 6271008295นางสาวพรหมพรม่วงก่อเกื้อ
12 6271008299นางสาวพิชชารัตน์รัตนะ
13 6271008338นายณพชธกรนวลใย
14 6271008356นายพลวัตนาคะวิโรจน์
15 6271008374นายสุทธิญาศรีสุวรรณ
16 6271008425นายระพีภัทรนวลละออง
17 6271008427นายรชตจันทรปาน
18 6271008455นางสาวกรกนกธนาสุนทร
19 6271008521นางสาวสุวนันท์จันทร์สุวรรณ
20 6271008556นางสาวอรนิดาวางโต
21 6271008564นายสุพรัตน์อุทธา
22 6271008596นายณัฐภัทรสร้างอำไพ0980174661
23 6271008598นายธนภัทรชูชื่น
24 6271008708นายปิยวัฒน์แก้วโสตร
25 6271008737นางสาววรินทรเรือนแก้ว
26 6271008739นางสาววรรณรวีอินชุม
27 6271008740นางสาวแพรพลอยมหาสนิท
28 6271008830นางสาวพรรณวษาวงศ์สุวรรณ์
29 6271008879นายฐิติพงศ์เพ็ชรรัตน์
30 6271008904นางสาวรุ่งนภาเสาเพชร
31 6271008982นางสาวเกศกนกทองชุม
32 6271008984นางสาวเกศินิทองชุม
33 6271009123นายภัทรภัทรชนม์
34 6271009127นายรัตนชัยทองเพิ่ม
35 6271009130นายพัสณัยสมสกุล
36 6271009133นายอนันตชัยทิพกองลาด
37 6271009178นายภูทเรศบุญจริง
38 6271009189นายชินกฤษถิ่นแก้ว
39 6271009325นางสาวชโลธรขวัญพุด
40 6271009358นายคณาธิปรัตนนิล
41 6271009361นางสาวนภัสสรชูหมุน
42 6271009404นายปัณณวัฒน์เกิดปากแพรก
43 6271009419นายวัฒนาชูแก้ว
44 6271009429นายปริญทรพันทา
45 6271009454นางสาวธัญจิราจันทร์ยอด
46 6271009456นางสาวธัญลักษณ์อุทัยแจ่ม
47 6271009500นายซันฟูยากอเส็ม
48 6271009505นางสาวณัฎฐธิดาน้าวประจุล
49 6271009507นายภูริทัศน์นามวงศ์
50 6271009562นายณัชพลฤทธิโสม
51 6271009601นายสหรัฐเพชรหิน
52 6271009610นางสาวศศิธรภารา
53 6271009635นายอาฟันดีเศรษฐรัตน์
54 6271009638นายฟลอรันอุสมาน
55 6271009679นายอภิพลวัฒิวรรณผล
56 6271009685นางสาวอักษิกาพูนรวบ
57 6271009691นายธนกรบัวสาย
58 6271009693นายธนวัตรเพ็ชรประสมกูล
59 6271009708นางสาวฟาบีล่าห์เลรักมาน
60 6271009762นางสาวกานต์นภากาญจนเจริญ
61 6271009828นายวรินทรศรีสุวรรณ
62 6271009840นางสาวเนตร์สุวีณ์วัฒิวรรณผล
63 6271009896นายณัฐวุฒิสุขบัวแก้ว
64 6271009921นายรวิพลดอนรุน
65 6271009928นางสาวญาณิศาไชยมุณี
66 6271009942นางสาวเกวลินชุมพล
67 6271009943นายธิติวุฒิพุดเอียด
68 6271009947นายปุรเชฐทองมณี
69 6271010021นายชีพชนกนิสัยมั่น
70 6271010024นายเจนจิราเต็มพร้อม
71 6271010044นายจักรกฤษเขียวอ่อน

[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ]

[ กลับหน้าหลักการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562]

จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 74493 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th