วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชา/สาขางาน สถาปัตยกรรม (2108011)
วันมอบตัว : มอบตัว วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ตรวจสอบผลที่ถูกต้องกับการประกาศผลอย่างเป็นทางการกับทางวิทยาลัยฯ อีกครั้งหนึ่ง
ลำดับ รหัสผู้สมัครชื่อ-สกุลหมายเหตุ
1 6271008005นายกษมาอุดมรัตน์
2 6271008021นางสาวนัสรีญาร์มามะ
3 6271008035นางสาววนิดายางทอง
4 6271008037นางสาวญาณิศาจิตต์ภักดี
5 6271008053นายปวริศมีสุข
6 6271008073นายเจตภัทรณ สงขลา
7 6271008096นายพลกุลผลพูลเกิด
8 6271008156นางสาวกสิณาสินธุ์สาย
9 6271008175นางสาวขวัญนภานิลแก้วดี
10 6271008232นางสาวนันท์นภัสเอ้งเถี้ยว
11 6271008235นางสาวณัฐนิชทัพภะ
12 6271008241นางสาวเกวลินคงอินทร์
13 6271008242นางสาวเมธิษาถิละผะลิกะ
14 6271008265นางสาวสุทธินันท์รอดสง
15 6271008278นางสาวอินทุอรหลีหมัน
16 6271008288นายวีรพงษ์ทองอ่อน
17 6271008347นางสาวพฤกษาจินดาวงศ์
18 6271008350นางสาวสีวะลีสมสุข
19 6271008364นายธนวัฒน์จึงศิริวัฒน์
20 6271008382นางสาวเจติยาพลอยส่งศรี
21 6271008384นายฮานีฟหมัอาด้ำ
22 6271008465นายทัฬหพงศ์บุญรังสี
23 6271008484นางสาวอารยาสะหะวิริยะ
24 6271008487นายสุพงศักดิ์สินสงวน
25 6271008489นางสาววิลาศิณีผิวเหลือง
26 6271008512นายเอกรินทร์สินเสมอ
27 6271008513นายปริวัฒน์นิวาสวุฒิกิจ
28 6271008548นางสาวแพรวาเชยชม
29 6271008552นางสาวประภากรมณีพิสุทธิพันธ์
30 6271008553นางสาวปริชญามณีพิสุทธิพันธ์
31 6271008560นางสาวธัญญลักษณ์ไพโรจน์
32 6271008597นางสาวธนัทดาโต๊ะขุนหลัด
33 6271008621นายเปี่ยมศักดิ์แซ่เสิ่น
34 6271008632นายโศภณเหลียวพัฒนพงศ์
35 6271008653นายอานนท์สันบวชบู
36 6271008657นางสาวมณีรัตน์ชมคุณ
37 6271008663นายไชยวุฒิภู่สงค์
38 6271008689นางสาวกมลชนกเพชรจำรัส
39 6271008692นายธนวัฒน์แก้วคง
40 6271008701นายรัตตกุลบุญรัตน์
41 6271008705นางสาวจุฑามาศคงประเสริฐ
42 6271008717นางสาวนิชนันท์บัวดำ
43 6271008732นายอธิกรณ์พุทธกูล
44 6271008741นางสาวปนัดดาหะหยีสะมะแอ
45 6271008809นายณัฐพลธ์ใจใหญ่
46 6271008901นางสาวดวงสุดาสุขา
47 6271008909นายชินภัทรอ่อนทอง
48 6271008912นางสาวกันติชาแสงอรุณ
49 6271008953นางสาวณฐพรพรหมนุกูล
50 6271009025นางสาวสิริยาช่วยผอม
51 6271009045นางสาวจิระนันท์พร้อมมูล
52 6271009106นางสาวจีระนันท์มิลินจรัสวุฒิ
53 6271009115นางสาววานีตาดุลญา
54 6271009139นายธัชชัยสุขขาว
55 6271009148นายกฤษดาชัยหาญ
56 6271009234นางสาวสุภาวดีไลยะพานิชย์
57 6271009235นางสาวภัทรสรณ์ไชยสวัสดิ์
58 6271009244นางสาวสิรีธรปลอดทอง
59 6271009255นายอภิสิทธิ์ขวัญสกุล
60 6271009268นางสาวพัณณ์ชิตาเกียรติธนธารี
61 6271009278นายอภิวุฒิคุณหอม
62 6271009308นายกบินทร์รักจุล
63 6271009312นางสาวขวัญมนัสไชยมุณี
64 6271009366นางสาวกนกพรธรรมทิน
65 6271009390นายอับดุลมะหนับโปติล่ะ
66 6271009417นายเสฏฐนันท์ศรีรุจี
67 6271009421นางสาวอามีนาหมัดอะดั้ม
68 6271009445นางสาวสุวรรณานวลแก้ว
69 6271009447นายอารดาคงพัฒน์
70 6271009460ด.ญ.เชษฐ์สุดาถาดทอง
71 6271009474นายพีรพลจันทะมุต
72 6271009501ด.ญ.กรรณิการ์สิงห์ทอง
73 6271009583นายคุณานนต์พงษ์จีน
74 6271009612นายปานเทพธาตรีนรานนท์
75 6271009618นายนุจนีย์วาหะรักษ์
76 6271009626นายกฤษดากัญญากร
77 6271009639นายกุลชาติบัวทอง
78 6271009652นางสาวณัชชาหิรัญพันธุ์
79 6271009655นางสาวพฤกษาแซ่ขว่าง
80 6271009756นายธนพงษ์สันติบำรุง
81 6271009758นางสาวพัทรนันท์เก็มเบ็นหมาด
82 6271009786นายธนันดรอ่อนศรี
83 6271009795นางสาวจินตรัตน์เวชสิทธิ์
84 6271009810นางสาวจุฑามาศบุญฤทธิ์
85 6271009827นายก้องภัคเจริญรอด
86 6271009833นายจิรวัฒน์หวู
87 6271009856นางสาววรพรรณแป้นทอง
88 6271009909นายธีรภัสร์เรืองโรจน์
89 6271009918นายภูมิพัฒน์อักษรสว่าง
90 6271009930นายรังสันต์ม่วงจำปา
91 6271009978นางสาวชนิสราปิยัง
92 6271009984นายติณณภพสุวรรณมณี
93 6271010041นายกันตภณรุ่งเรือง

[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ]

[ กลับหน้าหลักการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562]

จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 74474 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th