วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชา/สาขางาน ช่างก่อสร้าง (2106011)
วันมอบตัว : มอบตัว วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ตรวจสอบผลที่ถูกต้องกับการประกาศผลอย่างเป็นทางการกับทางวิทยาลัยฯ อีกครั้งหนึ่ง
ลำดับ รหัสผู้สมัครชื่อ-สกุลหมายเหตุ
1 6271008074นายภานุจันทสระ
2 6271008088นายศักดิเทพประเทพ
3 6271008118นายนฤเบศร์ประทุมวัลย์
4 6271008177นายธนภัทรสุริวงศ์
5 6271008199นายภานุพงศ์ดิเรกวัฒนสาร
6 6271008293นายกิติศักดิ์มานะจิตร์
7 6271008300นายพงศธรเหล่าทอง
8 6271008435นายพันธวิศมินทราศักดิกุล
9 6271008516นางสาวศิรินภาเพ็ชรสี่หมื่น
10 6271008557นายธนวุฒิเพ็งบัวแก้ว
11 6271008593นายปวรุฒม์ช่างสาร
12 6271008599นางสาวเนตรนภามูลติไชย
13 6271008619นายขจรศักดิ์แซ่ซี
14 6271008641นางสาวสิรภัทรเส็มย้ง
15 6271008684นายชัยวัฒน์มะโน
16 6271008686นายวุฒิชัยสหะวิริยะ
17 6271008774นายณรงค์เดชอ่อนหวาน
18 6271008798นายธนภัทรปานะบุตร
19 6271008839นายอดิเทพอั้วซ้าย
20 6271008840นายภูริภัทรเกตุเหมือน
21 6271008843นายชาญวิทย์จันทร์แก้ว
22 6271008872นายณัจกรนักการรอง
23 6271008887นายไซฮ์ราฟีนอัลมาตร
24 6271008931นายสิทธิกรขวัญตา
25 6271008933นายนรินทรรัตนวิเชียร
26 6271008947นายจักรกฤษณ์แก้วมณี
27 6271008970นายอัศวินทองเชื้อ
28 6271008990นางสาวชลทิพย์ฉันอารี
29 6271008995นางสาวชณิการ์รัตนศิริ
30 6271009046นายอนุพงศ์แซ่เบ่า
31 6271009047นายกษิดิศแก้วสองเมือง
32 6271009051นางสาวมญชุ์พิชาวิทยาสมบูรณ์
33 6271009061นายปาราเมศแซ่ฟู้
34 6271009088นายณัฐพลชูสิงแค
35 6271009089นายพีรพัฒน์สีโยม
36 6271009251นายธนดลขุนศิริ
37 6271009283นายกัณตยศสุวรรณโณ
38 6271009318นายภูมินทร์หมานหมิด
39 6271009319นายซูบิณเจ๊ะสัน
40 6271009349นายศักรินทร์รามแก้ว
41 6271009362นายภูธเนศจันทร์สว่าง
42 6271009414นายภาณุพงศ์หนูพุ่ม
43 6271009459นางสาวซีรัณญาสอโส๊ะ
44 6271009464นายณัฐกฤตคอยอาสา
45 6271009466นายพีรพัฒน์ปานะบุตร
46 6271009546นายกิตติพงศ์ผิวทน
47 6271009547นายเขมทัตคูณพรม
48 6271009551นายชาคริตบิลแหละ
49 6271009560นายธนวัฒน์คงพูล
50 6271009584นายอรรถพลชำนิธุรการ
51 6271009588นางสาวน้ำทิพย์แก้วแกมทอง
52 6271009605นายฮันนานหวังเหล๊าะ
53 6271009630นายอังคพลจิตใจรัก
54 6271009644นายฤทธิไกรรัตนวิเชียร
55 6271009658นายธนกฤตจันทร์เพชร
56 6271009659นายอิลฮานมานฮะเล็ม
57 6271009727นายศรายุทธมนตรี
58 6271009747นางสาววาณิต้าปานหลี
59 6271009852นายชยาภัทร์หมัดหมัน
60 6271009867นายวันเฉลิมภูครองทอง
61 6271009875นายณัฐชนนโมสิกะ
62 6271009961นายจารุวิทย์เรืองเมือง
63 6271009975นายภูริพัฒน์ปรกช่วย
64 6271009986นางสาวปรียาภัทรชูแก้ว
65 6271009988นางสาวฐิติญาวัตตพรหม
66 6271010000นายเสกสรรแหละตี
67 6271010011นายวิชยุตน์แซ่ซิ้น
68 6271010015นายประกาศิตดำดี
69 6271010023นางสาวประภัสสรเรืองยังมี
70 6271010026นายสิวารักษ์จิตตารมย์

[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ]

[ กลับหน้าหลักการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562]

จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 74469 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th