วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชา/สาขางาน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (2105011)
วันมอบตัว : มอบตัว วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ตรวจสอบผลที่ถูกต้องกับการประกาศผลอย่างเป็นทางการกับทางวิทยาลัยฯ อีกครั้งหนึ่ง
ลำดับ รหัสผู้สมัครชื่อ-สกุลหมายเหตุ
1 6271008007นายยอดมนูบินยะลา
2 6271008012นายปฏิพลทองส่งแสง
3 6271008015นายตะวันม่วงโพธิ์หวั่น
4 6271008019นายวิชยุตม์บุญศาสตร์
5 6271008025นายคุณากรทองอยู่
6 6271008039นายพงศธรฉิมพินิจ
7 6271008045นางสาวสราลีตัง
8 6271008063นางสาวชนนิกานต์ขุนพ่วง
9 6271008066นายพุฒิพงศ์ปานพรม
10 6271008077นายรังสิมันต์โสพิกุล
11 6271008082นายธนดลธนนิมิต
12 6271008083นายณัฐวัตรสุรินคำ
13 6271008085นายชินเสกข์คชกูล
14 6271008089นายศุภวิชญ์โรจนรังสี
15 6271008099นายพงศ์ณภัสพรมเกษา
16 6271008116นายอิศวะเส็นทอง
17 6271008123นายขจรศักดิ์สุวรรณลิขิต
18 6271008158นายภาณุจันทร์แก้ว
19 6271008166นายปิยณัฏฐ์ทิพยทิฆัมพร
20 6271008167นายอโณทัยเทียนอริยะวงศ์
21 6271008173นายธเนศพลขุนจันทร์
22 6271008176นายฐิติวัฒน์อนังคพันธ์
23 6271008179นางสาวธิดารัตน์ถาวรเจริญ
24 6271008190นายคฑาวุทธวุ่นซิ้ว
25 6271008210ด.ช.นันทศิลป์นัครามนตรี
26 6271008217นายธีรภัทร์สักจง
27 6271008222นายอนุสรณ์ลิมานุวัฒน์
28 6271008238นายปรัชวิณร์สวยงาม
29 6271008246นายศิวกรจิตสุวรรณโณ
30 6271008248นายนาราปานทุ่ม
31 6271008257นายชินวัตรบินรัตแก้ว
32 6271008258นายธนดลหมุดและ
33 6271008262นายอันวาหมัดสอิ
34 6271008277นายอนัตตาสุวรรณจินดา
35 6271008280นายกิตติกรอักษรศรี
36 6271008304ด.ช.วรัญญูลาภวรชัย
37 6271008306นายจิณพรตชินศรี
38 6271008308นายวิทยาอารมณ์ตั้ง
39 6271008312นายอดิชัยสงศรีเกตุ
40 6271008314นายกฤษณ์จันทร์ประทีป
41 6271008323นายธีรภัทรทองย้อย
42 6271008328นายอธิบดีศรีวงศ์หงส์
43 6271008362นายสรวิชญ์ศรีปะนะ
44 6271008365นายวสวัตติ์รัตนรังษี
45 6271008368นางสาวอัสราภาธนูสิงห์
46 6271008380นายคฑาวุธนพกะ
47 6271008381นายลาตีฟพรหมชาติ
48 6271008450นายอาเดลเส็นขาว
49 6271008456นางสาวโสภิตนภาทองมา
50 6271008469นายศุภวิชย์ยอดศรี
51 6271008476นายดานิยาลหวันโส้
52 6271008486นายพงศกรจันทน้อย
53 6271008488นายพงศ์ลักษณ์สุทธินิยม
54 6271008504นางสาวอมรรัตน์ณะวงศ์
55 6271008509นางสาวรัชชานนท์สุขบัวแก้ว
56 6271008511นายภูวนาถดิสระมุณี
57 6271008518นายภราดรสุวรรณเปี่ยม
58 6271008519นายนนทกรมาสว่าง
59 6271008526นายเมธาสิทธิ์ผุดผ่อง
60 6271008542นายศุภกรวงค์ศรี
61 6271008550นายศุปกิจ ณสุวรรณ
62 6271008554นายอานนท์ทองหล่อ
63 6271008558นายอดิศักดิ์นุรักษ์ภักดี
64 6271008561นายภัทรเดชเกริกชัยธนา
65 6271008566นายสิวะบุญรอด
66 6271008569นายภากรแสงจันทร์
67 6271008570นางสาวพรรณพิไลเรืองสุข
68 6271008587นายวิชัยรุ่งวีรธรรม
69 6271008602นายฑรงพจน์จันทสุวรรณ์
70 6271008611นายชัยพฤกษ์แก้วนวล
71 6271008631นายนพดลแสงสอน
72 6271008636นายพิทักษ์พงษ์ศรีสุวรรณ
73 6271008648นางสาวธีรนาฏต้นตระกูล
74 6271008649นายนัฐนันต์พราหมณ์โต
75 6271008655นายณัฐกรเพ็ชรคง
76 6271008661นายปรเมษย์ธนะเพิ่มพูล
77 6271008666นายธนภัทรเถาสุวรรณ
78 6271008685นายปรเมศวร์กุลนิล
79 6271008702นายเอกศักดิ์อักษรทอง
80 6271008727นางสาวทิวาพรหนูรุ่น
81 6271008729นายกัมปนาทชูเชิด
82 6271008738นายจักรภัทรสันตะรัตติวงศ์
83 6271008755นายอับดุลรอมันมะสะ
84 6271008779นายรณชัยนุกูล
85 6271008780นายติณห์ณภัทรเพ็งเกลี้ยง
86 6271008785นายธฤตผดุ้งกูล
87 6271008792นางสาวธนิฏฐาอินทกูล
88 6271008795นายมนพัทธ์ลอยลิบ
89 6271008799นายเดชาธรศิรินุพงศ์
90 6271008805นายอรรถวัฒชัยน่วมอ้น
91 6271008808ด.ช.ภูริพัฒน์รองเดช
92 6271008811นายธวัฒน์ทองถวิล
93 6271008829นายปกรณ์ประทุมชาติภักดี
94 6271008831นางสาวพัสวีภักตรามุข
95 6271008851นายพชรพลตัน
96 6271008865นายธีรวัฒน์ลาโหยด
97 6271008877นายจุฑาภัทรรักษ์วงศ์
98 6271008913นายอภิสิทธิ์ขาวแก้ว
99 6271008926นายธรรมจักรศรีราชา
100 6271008937นายภูวดลชุมละออง
101 6271008986นายศิวัชอรุโณทัย
102 6271009003นายธานุภพแก้วอ่อน
103 6271009015นายธีรเดชบุญคง
104 6271009017นายมนตรีพงษ์อนันต์
105 6271009023นายกวินทิพย์ประชา
106 6271009071นางสาวกัญญาภัทรรัตนวิไล
107 6271009128นายพงศกรกรีโส
108 6271009144นายอิคลาสหมัดโส๊ะ
109 6271009146นายดนุสรณ์หีมหมะ
110 6271009157นายเทวินทร์แสงนพรัตน์
111 6271009158นายอารซอรน์หีมชาตรี
112 6271009169นางสาวกิตติพรเขจรแข
113 6271009182นายนวกรหมาดรา
114 6271009205นายณัฐวัฒน์สุวรรณชาตรี
115 6271009213นายสิวภพนพสุวรรณ
116 6271009227นายพรประสิทธิ์นันทะรัตน์
117 6271009241นายภูริทัศน์บุตรบุรี
118 6271009253นายรัฐธรรมนูญศรีระนำ
119 6271009265นางสาวศศิวิมลสุขสว่าง
120 6271009287นายพันธุวงศ์มณีโชติ
121 6271009302นายชากรสุขขาว
122 6271009306นายสรวิศเพชรสุวรรณ์
123 6271009331นายวรรษวัสส์แสงนวลนิ่ม
124 6271009360นายรัชชานนท์เพียรเจริญ
125 6271009372นางสาวณัฐพรหิรัญพันธ์
126 6271009384นายสิทธิโชคขาวเรือง
127 6271009413นายปิ่นพงศ์ผันมะโร
128 6271009441นางสาวอัมมารีนาหมีนสุข
129 6271009461นางสาวกนกวรรณด้วงนุ้ย
130 6271009463นายอัฟดอลฤทธิโต
131 6271009484นายบัญญพนต์สุวรรณรัตน์
132 6271009489นายปัญจวัตรทัศสโร
133 6271009509นายเกียรติศักดิ์หวานเมือง
134 6271009544นางสาวมนัญชยาแซ่ฮ่อ
135 6271009561นายปรเมศร์อ้นดำ
136 6271009564นายภัทรชนนกล่อมรัตน์
137 6271009565นายเจษฎายุทองประจุแก้ว
138 6271009571นายศิวกรสมพึ่งทอง
139 6271009614นายชุติวัตพยัพพานนท์
140 6271009628นายทรงพลจุนเสริม
141 6271009649นายธนากรบุญรัตน์
142 6271009657นายชุติกรรองพล
143 6271009733นายยอดขวัญอินคำ
144 6271009811นายกิตติธัชกาญจนแก้ว
145 6271009839นายภูมิรุจน์ศรีประสม
146 6271009855นายณัฐพลหลังแหละ
147 6271009873นายนภดลบุญมี
148 6271009908นายปัณณวัฒน์ภักดี
149 6271009920นายสหรัฐอนุชาญ
150 6271009926นายเรืองโรจน์นิลรัตน์
151 6271009945นางสาวชลิตาชอบงาม
152 6271009965นายอินธิภัทร์เพิงรัตน์
153 6271009985นายเรืองศักดิ์รัตนนุกูล
154 6271010008นายธนากรนระโต
155 6271010019นายสิทธิชัยพูลจันทร์
156 6271010020นายนนทพัทธ์สุวรรณโณ

[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ]

[ กลับหน้าหลักการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562]

จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 74485 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th