วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชา/สาขางาน ช่างไฟฟ้ากำลัง (2104011)
วันมอบตัว : มอบตัว วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ตรวจสอบผลที่ถูกต้องกับการประกาศผลอย่างเป็นทางการกับทางวิทยาลัยฯ อีกครั้งหนึ่ง
ลำดับ รหัสผู้สมัครชื่อ-สกุลหมายเหตุ
1 6271008008นายอรรถพลกิตติวัฒนารมย์
2 6271008024นายภูวรินทร์อิ่มสุวรรณ
3 6271008034นายปัญญากรการามหิโต
4 6271008040นายปรเมศวร์จันทรโชติ
5 6271008041นายธันยธรณ์โชติมูล
6 6271008044นายภูรินท์ถีราวุฒิ
7 6271008059นายกณีศพงศ์แซ่แหย
8 6271008060นายปฏิภาณปาละวงศ์
9 6271008067นายวีรบุรุษยึดลั่น
10 6271008068นายศิรศักดิ์ขุนเจริญ
11 6271008095นายณัฐชนนท์หัชบูรณ์
12 6271008100นายกิตติภพบุญฤทธิ์
13 6271008113นายณัฐฐานนท์นพรัตน์
14 6271008127นายภูวนัตถ์ทัศระ
15 6271008144นายณัฐวุฒิปุสวิโร
16 6271008150นายรักติบูลจุลพรหม
17 6271008152นายธนสิทธิ์ศรีรัตน์
18 6271008153นายวรินทรสีพูน
19 6271008159นายธีรภัทรวุ่นซิ้ว
20 6271008165นายณัฐพลทองนวน
21 6271008169นายชินกฤตเอียดช่วย
22 6271008172นายอัสนีแซ่ลิ้ม
23 6271008174นายภัทรพงศ์ขาวสุริจันทร์
24 6271008183นายธนวัตพุทธจักจันทร์
25 6271008187นายธีระศักดิ์วงค์ราชสีห์
26 6271008204ด.ช.ธนดลเนาวประดิษฐ์
27 6271008215นายฐิติศักดิ์ทองวงศ์
28 6271008218นายปัญญาวุฒิบุญฉวี
29 6271008223นายวรวุฒินิลเพชร
30 6271008224นายชาคริตปัตระวรรณ
31 6271008226นายอภิวัฒน์ไชยชะนะ
32 6271008236นายคณิศรศรีสวัสดิ์
33 6271008239นายณัฐกิตต์ยวงใย
34 6271008240นายณัฐพงศ์แก้วนพรัตน์
35 6271008249นายอภิเชษมากกอง
36 6271008255นายเสกสรรอ่อนแก้ว
37 6271008273นายปาลกวงศ์ศรีเรืองรัตน์
38 6271008283นางสาวแพรชมพูชูสิงห์แค
39 6271008286นายสัณหภาสหวั่นเส้ง
40 6271008302นายกฤตินอินแก้ว
41 6271008313นายกฤตินเพชรขัน
42 6271008316นายมนัสมะลิกา
43 6271008320นายธนากรคงประมูล
44 6271008331นายจักรธรพึ่งแสงโชติช่วง
45 6271008332ด.ช.วรธนรุ่งเรือง
46 6271008340นายพนัสพงศ์จารุพัตร
47 6271008342นายสุรพัศธรรมโล
48 6271008359นายธราดลฆังคะมณี
49 6271008370นายวรเมธแซ่โล่
50 6271008371นายอนุพัทธ์พรหมสมบัติ
51 6271008377นายกวินท์คงเขียว
52 6271008378นายวงศกรอรัญดร
53 6271008392นายธนัชหนูเอียด
54 6271008398นายดรณ์ยิ่งคง
55 6271008402นางสาวจุฑาทิพย์ฤทธิบูรณ์
56 6271008409นายจิรทีปต์ศรีแสง
57 6271008422นายสุกฤษฎิ์ซุ่นเส้ง
58 6271008434นายปรเมศวร์มณีประพันธ์
59 6271008441นายพัทธดนย์เกตุแก้ว
60 6271008442นายภาณุพงศ์คงศรี
61 6271008443นายธนาวุฒิอุไรกุล
62 6271008445นายธนาทรพรมเจริญ
63 6271008492นายชโรดลพรหมมนตรี
64 6271008506นายพีรวัสอินทสระ
65 6271008507นายภูวรินทร์แซ่ลิ่ม
66 6271008514นายรัฐทวิจันทร์แสง
67 6271008543นายเสกสรรนพสุวรรณ
68 6271008551นายพัทธดนย์เขียวศิริ
69 6271008563นางสาวภัศรานวลจันทร์
70 6271008572นายยศภัทรแซ่อึ่ง
71 6271008605นายภูรีภาคย์แซ่จู
72 6271008609นางสาวณัฎฐณิชาสมิทธิ์เยาวกุล
73 6271008639นายธนดลศรีสัยยาสน์
74 6271008646นายธนากรจันทะคาร
75 6271008650นายสุวินัยเยาวะกุล
76 6271008667นายภูธเนศอยู่คง0639860819
77 6271008669นายวิศรุตไชยแก้ว
78 6271008671นายสุริยันไชยมุณี
79 6271008673นางสาวชนิกานต์หวังหลี
80 6271008679นายภาวัตป้องหมู่
81 6271008680นายกฤตภาสมณีรักษ์
82 6271008683นายเจษฎาบุญธเนศ
83 6271008690นายภรัณยูนวลศรี
84 6271008700นายจิรภัทรแก้วสุวรรณ
85 6271008712นายวัชระอัมโร
86 6271008715นางสาวทิพย์ธิดาแซ่อึ้ง
87 6271008721นายชัชวาลดวงฤทธิ์
88 6271008745นายไชยเชษฐ์สุขศรีสังข์
89 6271008761นายพุฒินันท์แสงอรุณ
90 6271008765นายจิรายุไกรดำ
91 6271008766นายตนุภัทรชื่นจิตร
92 6271008771นางสาวธัญญามาศเอี่ยมอิน
93 6271008791นายปวริศร์บิลหีม
94 6271008822นายปุณณภัสไชยธาดา
95 6271008824นายสกรรจ์อักษรธรรม
96 6271008826นายภูฏานแก้วประดับ
97 6271008836นายศุภกฤตทองด้วง
98 6271008838นายธิบดินทร์สุรัตนเมธากุล
99 6271008844นายธัญพิสิษฐ์ดำสังข์
100 6271008850นายปรานต์โรจน์ปกรณ์
101 6271008858นายเอกรัตน์มันทะติ
102 6271008861นายกิตติกวินสุขกระโณ
103 6271008870นายวิทวัสเกื้อนุ้ย
104 6271008888นายศิริวัฒน์ปักษีแซ่
105 6271008894นายกีรนันท์สังฆ์พัฒน์แก้ว
106 6271008895นางสาวศศิวิมลมุลสุวรรณ์
107 6271008915นายสุวรรณทองฤกษ์
108 6271008924นายอนุทิตย์วุ่นคง
109 6271008948นายธนเดชจุลวรรณโณ
110 6271008954นายเมธาโนนน้อย
111 6271008996นายเพชรายุธบุตรคง
112 6271009002นายนวพลคงเคล้า
113 6271009013นายนัฐพลรุ่งเรือง
114 6271009014นายฤทธิพรขวัญทอง
115 6271009022นายวิชญ์ภาสเกิดมี
116 6271009081นายทินภัทรสุวรรณศรี
117 6271009091นายอัฐณินธรนัครา
118 6271009098นายสุธิรักษ์บุญสกรรณ
119 6271009132นางสาวประกาญแก้วกังแฮ
120 6271009145นายพฤธันว์ทองบูรณ์
121 6271009149นายอัตพันธ์เจนทะเล
122 6271009194นายวรวุฒิเพชรสลับแก้ว
123 6271009196นายธนกฤตไชยมณี
124 6271009212นายจิรายุนวลเขียว
125 6271009243นายณภัทรเวลาดี
126 6271009245นายธนาธิปคงตุก
127 6271009246นายตรีเพชรไภยจินดา
128 6271009291นางสาวกรกนกศรีสวัสดิ์
129 6271009309นายรชตภู่จิณณวัตร
130 6271009337นายกิตติภูมิจิตนวล
131 6271009344นายฮาซันหมัดศิริ
132 6271009354นายภีรพงค์ผ่องแผ้ว
133 6271009355นายกฤตปลื้มเปรมจิตต์
134 6271009375นายภานุวัฒน์กาญจนา
135 6271009393นายภาณุพงศ์ทองขาว
136 6271009396นายณฐพัฒน์แก้วเจริญ
137 6271009406นายณัฐกฤษฐ์หงส์ทอง
138 6271009409นายศุภฤกษ์เพชรพันธ์
139 6271009422นายกรวิชญ์เอกมณี
140 6271009424นายชลันธรสุทธิชัย
141 6271009431นายภัทรดนัยอิ่มทั่ว
142 6271009433นายพงศธรก๋งจิบ
143 6271009444นายกันตพงศ์หนูเต๊ะ
144 6271009467นายปณิธานแก้วนวล
145 6271009477นายภูวนัยอันชะนะ
146 6271009479นายนทีภัทร์จันมณี
147 6271009480นายวิษณุแซ่อิ้ว
148 6271009488นายจรรยมงคลชูบุญลาภ
149 6271009502นายกฤตภัคขำพล
150 6271009512นายอติรุจเฉลิมไทย
151 6271009515นายนัสซารีนสันเส็น
152 6271009528นายธนภพทองแก้วแก้ว
153 6271009535นายคฑาวุธหมวกคำ
154 6271009586นายนรุตม์คงคานนท์
155 6271009595นางสาวอรพินท์ธรรมอิสระ
156 6271009603นายวสันต์จันทโฆษ
157 6271009646นายวิวิศน์สังข์แก้ว
158 6271009653นายกิตติพศเสกสุวงศ์
159 6271009665นายจิรเดชบัวบล
160 6271009666นายภาคินโสติยภัย
161 6271009689นางสาวอิสราภรณ์อักษร
162 6271009690นายวุฒิพรบริเพชร
163 6271009702นายปิยะวัฒน์มุสิกรังสี
164 6271009711นายธนภัทรปัจจันตดุสิต
165 6271009720นายอนุวัฒน์หมัดอาดัม
166 6271009722นายอัมดุลมาลิกหมัดอะดัม
167 6271009738นายขจรกิจปีนะสา
168 6271009751นายจารุพงษ์โชติช่วง
169 6271009760นายอันวาร์ทัศนีย์ปกรณ์
170 6271009779นางสาวพรทิพย์ศรีสุวรรณ
171 6271009783นายกิตติชัยมะริด
172 6271009789นายศักรินทร์เส้งนนท์
173 6271009794นายวราเทพผลพิมาย
174 6271009809นายศรัณย์มีเสน
175 6271009823นายธนาวุธสมวงษา
176 6271009836นายนัทธพงศ์แขกพงศ์
177 6271009847นายเจนณรงค์ทองมี
178 6271009917นายปิติภัทรปิ่นสุวรรณ
179 6271009925นายชัยภัทรเลิศล้ำกิจตระกูล
180 6271009948นายอนาลโยบินอาหวา
181 6271009966นายธีรยุทธพรนิคม
182 6271009968นายสุรเสกข์ศรีมณี
183 6271009969นายธนานนท์ผดุงผุด
184 6271009977นายธนานนท์วารีกูล
185 6271009998นายพลวัฒน์สุขแดง
186 6271010031นายอนาวิลแก้มเมฆ
187 6271010037นายภัทรชัยนุกูลเตชะศิริ

[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ]

[ กลับหน้าหลักการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562]

จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 74494 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th