วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชา/สาขางาน ช่างเชื่อมโลหะ (2103011)
วันมอบตัว : มอบตัว วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ตรวจสอบผลที่ถูกต้องกับการประกาศผลอย่างเป็นทางการกับทางวิทยาลัยฯ อีกครั้งหนึ่ง
ลำดับ รหัสผู้สมัครชื่อ-สกุลหมายเหตุ
1 6271008031นายกฤษดาม่าเย็บ
2 6271008046นายกวินแก้วดำ
3 6271008058นายทรงวุฒิเรืองฤทธิ์
4 6271008122นายขรรชัยชูสาย
5 6271008178นายศราวินประดับศรี
6 6271008209นายพีรพัตร์อภัยรัตน์
7 6271008292นายธีรศักดิ์ชูนวน
8 6271008337นายอโณทัยสิทธิมิตร
9 6271008346นายธนัทแสงมณีประดับ
10 6271008405นายเถลิงศักดิ์สารีงาม
11 6271008480นายไตรภูมิจันทองสุข
12 6271008495นายกัมปนาทบุญคง
13 6271008517นายรุสลันตาแยะ
14 6271008626นายยูนีสาและ
15 6271008635นายณัฐวุฒิสุทิโช
16 6271008694นายกิตติพงศ์ท้วมงาม
17 6271008718นายสันติชาติศรีกลับ
18 6271008726นายเกียรติศักดิ์คงเมือง
19 6271008734นายศิรวิทย์แก้วภักดี
20 6271008743นายชาญณรงค์รัตนะ
21 6271008762นายศรัณยูปริญญา
22 6271008819นายณัฐสิชณ์มีบุญ
23 6271008833นายพีรดนย์มรรคโช
24 6271008835นายรัชชานนท์จันทร์มิตร
25 6271008885นายภัทรพลอุไรรัตน์
26 6271008886นายสหวัชร์สุขสวัสดิ์
27 6271008946นายรุดลันเระเบ็นหมุด
28 6271008951นายอาดิษหัสละ
29 6271008956นายสรวิศชูอำนาจ
30 6271008976นายรุสดีนวงศา
31 6271008998นายธนะศักดิ์จันทฤทธิ์
32 6271008999นายจีรชัยแจ่มจันทา
33 6271009000นายศุภเสกข์ชูเสน
34 6271009001นายฤทธิ์เดชบุญวรรณ
35 6271009019นายศาศวัตบัวอนนท์
36 6271009020นายธนกรหลงพงค์
37 6271009104นายวาคิมหัสนะชัย
38 6271009107นายธีรยุทธสมวงศ์
39 6271009118นายอมรเทพปลอดสุข
40 6271009197นายอธิปยางทอง
41 6271009215นายอริยะคงช่วย
42 6271009272นายพิศณุพงษ์ทองสุจริต
43 6271009275นายชัชพงศ์นวลหอม
44 6271009296นายอสันบิลเดช
45 6271009324นายดาแจ๊ะโกโก
46 6271009336นายโชคดีอรรถรัฐ
47 6271009405นายปัณณทัตพาหุมันโต
48 6271009428นายปฐมพรหวันเดาะเลาะ
49 6271009478นายอาทิตย์ร่อนลอยหา
50 6271009483นายศุภกรเมืองสุข
51 6271009487นายภูวดลทองใหญ่
52 6271009506นายปุญญพัฒน์วงศ์มณี
53 6271009510นายซัลกีฟลีโต๊ะใหน
54 6271009556นายอดิศรเส้งนนท์
55 6271009557นายนพชัยหนูเสน
56 6271009558นายนันทพงศ์สวนพุ่ม
57 6271009570นายพีรพุฒิจันทฤทธิ์
58 6271009574นายเอนกโอวัยยะ
59 6271009591นายธนวัฒน์โสพิน
60 6271009609นายธราพงษ์ชูปล้อง
61 6271009624นายกฤษณะสะเม๊าะ
62 6271009627นายสุทธินันท์สิทธิรักษ์
63 6271009634นายพัตธรินทร์จันทร์แก้ว
64 6271009663นายณัฐพลสุขเจริญ
65 6271009703นายพิศลย์โฉลกคงถาวร
66 6271009718นายราชันย์ศรีสุวรรณ
67 6271009719นายสุริยาโสมาลี
68 6271009729นายอานนท์ ณสุวรรณ
69 6271009749นายภูริภัทรคำโสภา
70 6271009841นายกฤษณะศรีสัมพันธ์
71 6271009853นายอัสมายบิลลาเส๊ะ
72 6271009866นายกอฟฟารี่สัสดีวงศ์
73 6271009868นายณรงค์กรชูขวัญทอง
74 6271009871นายณัฐวุฒิวงศ์ช่วย
75 6271009931นายสราวุฒิแป้นทอง
76 6271009937นายอดิเทพทองแท้
77 6271009954นายธีรภัทร์บิลแสะ
78 6271009955นายเถลิงศักดิ์
79 6271009956นายวรากรเอียดรักษา
80 6271009993นายอิบรอนหมัดอะหิม
81 6271010025นายกิตตินันท์ตรีวัย
82 6271010030นายวัตตะศลป์ผึ่งผาย

[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ]

[ กลับหน้าหลักการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562]

จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 74475 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th