วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชา/สาขางาน ช่างกลโรงงาน (2102011)
วันมอบตัว : มอบตัว วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ตรวจสอบผลที่ถูกต้องกับการประกาศผลอย่างเป็นทางการกับทางวิทยาลัยฯ อีกครั้งหนึ่ง
ลำดับ รหัสผู้สมัครชื่อ-สกุลหมายเหตุ
1 6271008002นายชัยวัฒน์ไชยรัตน์
2 6271008006นายก้องภพสุกระมณี
3 6271008016นายอลงกรณ์ภูมิกิจ
4 6271008056นายชาญณรงค์สิกขฤทธิ์
5 6271008062นายศุภกิตติ์นิลโมทย์
6 6271008086นายชาญวุฒิอัตตะ
7 6271008087นายศุภฤกษ์ศรีสว่าง
8 6271008092นายธีธัชชอบแต่ง
9 6271008093นายฐิติศักดิ์ยุ่งนาค
10 6271008107นายนรินทร์ไหมชุม
11 6271008109นายภัครพลฤทธีอิทธิพัทธ์
12 6271008117นายยุทธภูมิฆังคะมโณ
13 6271008126นายปวีร์กรสุวรรณชนะ
14 6271008128นายกฤตเมธมุณีแนม
15 6271008135นายชาญวิทย์ช่วยบำรุง
16 6271008180นายชัยวัฒน์ทานะวัน
17 6271008186นายนนทกรเห็นดีน
18 6271008201นายภูริพัฒน์ทิพย์แก้ว
19 6271008228ด.ช.นราธิปวรรณสุทธิ์
20 6271008247นายจักรพงษ์สุวรรณมะโน
21 6271008281นายธวัชชัยขาวหวาน
22 6271008282นายนวพลช่างสาร
23 6271008290นายเจนศักดิ์ศรีทวีป
24 6271008305นายธนพัฒน์จันทรโชติ
25 6271008322นายกฤษฎาหลีกันชะ
26 6271008352นายปิยวัฒน์รอดเซ็น
27 6271008360นายวรวุฒิรักษพรรณ
28 6271008399นายกิติ์ตชัสโชติศศิธร
29 6271008401นายนนทวัฒน์โสตถิอนันตกุล
30 6271008412นางสาวพลอยนภาเต็มดวง
31 6271008413นางสาววิลัยภรณ์นุ่นสงค์
32 6271008418นางสาวปริชาติบุญพ่วน
33 6271008437นายวชิรพงศ์ชาญชาติ
34 6271008446นายศักดิ์ชายขวัญเพ็ชร์
35 6271008466นายฟัตต๊ะเกษสุวรรณ
36 6271008470นายปรมินทร์คำฟอง
37 6271008491นายนพนนท์บุญช่วย
38 6271008524นายชญานนท์สุวรรณรงค์
39 6271008525นายดารุสมุหมีน
40 6271008529นายกิตติศักดิ์จันเมือง
41 6271008530นายศุภกรเลิศสุวรรณ
42 6271008532นายสุวรรณนิสาชูแก้ว
43 6271008537นายภัททิยะศิริวัฒน์
44 6271008540นายกิตติชาติรักงาม
45 6271008544นายกฤษกรวรรณิกร
46 6271008546นายชนะชัยฉิมสะอาด
47 6271008559นายกรรชัยอ่อนประชู
48 6271008577นายอนุวัฒน์เอียดทอง
49 6271008618นายพีรวิชญ์ทองประทีป
50 6271008640นายธำรงชนะพงศ์
51 6271008665นายศราบดินทร์ศิริบูรณ์
52 6271008710นายจิรวัฒน์แทนโป
53 6271008724นายนพเก้ากาตั้น
54 6271008754นายอนุสรณ์ช่างเขียน
55 6271008756นายฮาฟิตหีมหมัด
56 6271008763นายวรันทรมีจันทร์
57 6271008769นายวรวิทย์ธมามิตร
58 6271008776นายดนัยเพ็ชร์ทอง
59 6271008841นายวิวัฒน์จันทรัตน์
60 6271008876นายศัตญาแก้วชุม
61 6271008878นายธนวัฒน์มุบินเหล็บ
62 6271008881นายอนุภาพอารมณ์ฤทธิ์
63 6271008928นายจิรายุสรัตนพงษ์
64 6271008929นายธีรศักดิ์สังข์พุทธทอง
65 6271008959นายธิวานนท์พุฒรุท
66 6271008960นางสาวอัฐภิญญาชุมอิน
67 6271008961นายชัยวุฒสังข์ทอง
68 6271008962นายวุฒิไกรจงเจตร
69 6271008963นายพรปวีณ์รัตโน
70 6271008964นายชัยนันท์ชัยชะนะ
71 6271008975นายอัษฎาวุธเวชกะ
72 6271008991นายตรัยยุทธสุวรรณโณ
73 6271009010นายภูรินท์จันทร์มา
74 6271009033นายธนพงค์ดำสะอาด
75 6271009034นายรชานนท์ชนะวรรณโณ
76 6271009066นายเกียรติศักดิ์แช่มช้อย
77 6271009073นายทองดีทวีวงษ์
78 6271009074นายสุรวินท์หนูทิพย์
79 6271009083นายมนุเชษฐ์อินสุวรรณโณ
80 6271009085นายธีรวัฒน์นัยคุณ
81 6271009096นายจิรวัฒน์บัวริน
82 6271009097นายอภิเชษฐ์ชุมทอง
83 6271009110นายคมปกรณ์มุลชะรัด
84 6271009143นายณัฐวัตรปี่นแก้ว
85 6271009155นายพงศภัคยอดประสิทธิ์
86 6271009159นายนนทกานต์หนูรักษ์
87 6271009170นายสุรเชษฐ์สุวรรณรัตน์
88 6271009187นายเศรษฐวิชญ์โมสิกรัตน์
89 6271009192นายรัตนพลแก้วกัลยา
90 6271009203นายคมกฤชสุขชาญ
91 6271009204นายวัชรวุฒิแก้วจันทร์
92 6271009207นายเพลงธเนษฐ์หมื่นห่อ
93 6271009223นายอดิศรสุขยะฤกษ์
94 6271009239นายปรัชวิญน์แก้วงาม
95 6271009248นายสรรค์ศักดิ์เพ็ชรเจริญ
96 6271009261นายนเรศเมฆเรือง
97 6271009274นายวุฒิไกรไมตรีจร
98 6271009290นายวัฒนาผลเจริญ
99 6271009294นายปุณมนัสโฮ่กุล
100 6271009295นายสุวิจักษณ์พรหมจรรย์
101 6271009321นายนราวิชญ์ราชหงษ์
102 6271009342นายธนกรชวศุทธิฤกษ์
103 6271009359นายพงศกรหมัดสมัคร
104 6271009385นายทรงพลดำล่อง
105 6271009394นายธนภัทรสุวรรณชาตรี
106 6271009423นายสหรัฐพรหมทอง
107 6271009426นายธนินเนตรมณี
108 6271009427นายวริศบัวทอง
109 6271009476นายพิพัฒน์กองสิน
110 6271009516นายกิตติธัชบินร่าหมาน
111 6271009523นายศราวุธไชยยอด
112 6271009527นายพงษ์พิพัฒน์เผื่อคง
113 6271009530นายดนัยเดชวิลาธร
114 6271009533นายอนุชาวิเชียรกาญจน์
115 6271009541นายจิตรการถาวร
116 6271009559นายสหรัฐมูเก็ม
117 6271009660นายธัญพิสิษฐ์ขำเกลี้ยง
118 6271009661นายธนกรเวชประสิทธิ์
119 6271009668นายธเนศมาตรนอก
120 6271009673นางสาวลัดดาวัลย์กรอบเพ็ชร
121 6271009678นายพีรพัฒน์อังคะสี
122 6271009684นายพิชญตม์แทนบุญ
123 6271009701นายภัทรธรเมรุรัตน์
124 6271009707นายบูรพาทองบูรณ์
125 6271009715นายรวิภัทรจันทรงาม
126 6271009763นายซาฮานหลำเบ็นสะ
127 6271009773นายณรงค์ศักดิ์สินธูระหัฐ
128 6271009784นายสุวิทย์แสงมาก
129 6271009812นายกรณ์ชัชชัยกิจบรรชา
130 6271009819นายพัชรพลเร่งเจริญ
131 6271009829นายณตฤณวงศ์ทองเกื้อ
132 6271009844นายภวศรนิยมเดชา
133 6271009846นางสาวธีมาพรบุญธรรม
134 6271009869นายพาครถักทองจันทร์
135 6271009877นายมานพหมื่นเมือง
136 6271009891นายอานุภาพกวักแก้ว
137 6271009912นายชาญณรงค์หล๊ะดีน
138 6271009916นายสิทธิพรหอมคำพัด
139 6271009923นางสาวอลิษาพรหมวิหาร
140 6271009946นายณัฐวุฒิหลีเจริญ
141 6271009949นายปกรณ์เกียรติเสนแก้ว
142 6271009981นายประเสริฐไพยรัตน์
143 6271009990นายตันติกรทองย้อย
144 6271009992นายณัฐวุฒิพรหมอินทร์
145 6271009995นายจักษกฤษสุขสว่าง
146 6271010002นายธัญญวัตรสุขขัง
147 6271010028นายอินทัชจาระพันธ์

[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ]

[ กลับหน้าหลักการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562]

จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 74478 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th