วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชา/สาขางาน ช่างจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กฯ(ทวิภา (2101063)
วันมอบตัว : มอบตัว วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ตรวจสอบผลที่ถูกต้องกับการประกาศผลอย่างเป็นทางการกับทางวิทยาลัยฯ อีกครั้งหนึ่ง
ลำดับ รหัสผู้สมัครชื่อ-สกุลหมายเหตุ
1 6271008140นายอานัสดนร่าหมาน
2 6271008170นายอโณทัยเด็นใสหมัด
3 6271008188นายวีระชัยเวฬุบรรพ
4 6271008202นายภาวัตบัววัฒนามงคล
5 6271008216นายกิตติพงศ์คำแหง
6 6271008231นายเรณุวัตรแก้วสุวรรณ
7 6271008358นายนฤภัทรนวลมิ่ง
8 6271008474นายจิรานุวัฒน์ทองหนูแดง
9 6271008494นายชลันธรชูสกุลวงศ์
10 6271008503นายอานุภาพเมฆฉาย
11 6271008539นายอาทิตย์วิถี
12 6271008622นายราเชนบิลอะหลี
13 6271008714นายวัสมี่สันหรน
14 6271008725นายสีหราชไทยสมบูรณ์
15 6271008802นายกฤษฎาคงสะระนะคง
16 6271008849นายจีรวัฒน์จุลนวล
17 6271008853นายกิตติพศเพ็ชรสวัสดิ์
18 6271008873นายภูวดลนวลหนู
19 6271008882นายชวลิตมิ่งรัตนา
20 6271008900นายภูริณัฐจันทร์แดง
21 6271008989นายเอกพันธ์สุวรรณโมสิ
22 6271009026นายวิศรุตท่าศร
23 6271009030นายกิตติศักดิ์ขุนทอง
24 6271009087นายการัณย์ผลกล้า
25 6271009160นายสิงหาขุนไพชิต
26 6271009266นายณภัทรแก้วสด
27 6271009329นายกิตติภูมิไชยสวนแก้ว
28 6271009387นายอภิสิทธิ์โอรามหลง
29 6271009481นายศิริพงษ์แก้วจันทร์
30 6271009608นายรัฐพลศิริทอง
31 6271009611นายจิรัฏฐกรขันทอง
32 6271009619นายธนรัตน์จำรูญ
33 6271009743นายสุวรรณโณทองเพ็ชร
34 6271009745นายอนุวัฒน์คงคะนึง
35 6271009774นายภาคินกำภู
36 6271009778นายธีรดนย์จันทวิโรจน์
37 6271009860นายธนบัตรหนูปล้อง
38 6271009914นายสุเมธาแก้วชูชื่น
39 6271010029นายคุณากรนวลแก้ว

[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ]

[ กลับหน้าหลักการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562]

จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 74473 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th