วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชา/สาขางาน ช่างจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประ (2101061)
วันมอบตัว : มอบตัว วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ตรวจสอบผลที่ถูกต้องกับการประกาศผลอย่างเป็นทางการกับทางวิทยาลัยฯ อีกครั้งหนึ่ง
ลำดับ รหัสผู้สมัครชื่อ-สกุลหมายเหตุ
1 6271008010นางสาวภิญญาพัชญ์คงนุ้ย
2 6271008022นายอนาวินวงษ์นิกร
3 6271008051นายสถาพรพุฒเอี่ยม
4 6271008061นายธัตสกรสังข์แก้ว
5 6271008065นายภูริเสฏฐ์ปานสี
6 6271008129นายวิริยะสุวรรโณ
7 6271008182นายอภิมณชัยชุมปรางค์
8 6271008211นายภูเบศรหมัดเหย่
9 6271008212นายอาดี๊บสันบูกา
10 6271008221นายวัชรพงศ์จุลรังษรี
11 6271008227นายศุภณัฐคงสิน
12 6271008261นายวชิรวิทย์แก้วสลับนิล
13 6271008274นายศุภกฤษกวดขัน
14 6271008275นายนิพัทธ์ถาวรจิต
15 6271008334นายศราวุฒิเส็นหมาน
16 6271008393นายธาดาพันธ์บุญแก้วคง
17 6271008396นายณัฐชนนหยูทองอ่อน
18 6271008406นายวัชรพงษ์ชาวสวน
19 6271008429นายอัญฟฮัจย์สุโสะ
20 6271008439นายเอกมาศองอาจ
21 6271008520นายชัยณรงค์ขันศรี
22 6271008592นายชินวัตรไชยพูน
23 6271008620นายฑิฆัมพรจันทร์คง
24 6271008670นายจอมพลรุ่งรัตนชวาลา
25 6271008688นายชยุตนิรุตม์ชัย
26 6271008697นายธนาวัฒน์เมืองละออง
27 6271008735นายอานัสหมัดสมัน
28 6271008746นายกิติพงค์ธัมรัตน์
29 6271008757นายชิติพัทธ์ผ่องถวิล
30 6271008760นายปุณณรัตน์เพ็ชรสวัสดิ์
31 6271008800นายอดิศักดิ์เกตรักทอง
32 6271008817นายอรุณรัตน์หมื่นทิพย์
33 6271008837นายธนดลจันทร์นวล
34 6271008871นายณัชพลขุนพิทักษ์
35 6271008949นายณัฐวุฒิสังข์พุทธทอง
36 6271008966นายกิตติวัฒน์ประทุมวัลย์
37 6271009005นายธนกรสิขะโต
38 6271009036นายสมพลบำรุงชาติ
39 6271009044นายณัฐพงษ์สังข์แก้ว
40 6271009054นางสาวนาตาชาบินละหีม
41 6271009056นายณรงค์ฤทธิ์หวังดี
42 6271009057นายรักชาติแซ่แจ้น
43 6271009070นายกัมพลไวไพ
44 6271009167นายฟาอิซปัทมกุล
45 6271009221นายภัทรดนัยแก้วศรีสังข์
46 6271009230นายอัครเดชชำนัญพิทักษ์วงศ์
47 6271009285นายพิชญะทิพรัตน์
48 6271009292นายธนากรชัยรัตนมงคล
49 6271009315นายปรมีไชยภักดิ์
50 6271009341นายพุธรักษ์จันทประทุม
51 6271009392นายศรายุทธนวลเจริญ
52 6271009398นายพัชรพลมากสังข์
53 6271009435นายปวเรศจันทสุวรรณ์
54 6271009438นายนันตศักดิ์คชพันธ์
55 6271009514นายชนะพลแสงสกล
56 6271009590นายวรพจน์รังทอง
57 6271009592นายนวพลด้วงแดง
58 6271009602นางสาวธิษณามดีโต๊ะใบต๊ะ
59 6271009606นายธนกฤตวรรณละออง
60 6271009670นายอดิศรบุรีศรี
61 6271009681นายพีระพงศ์ทิศรอด
62 6271009687นายพิสรรค์จันทร์แก้ว
63 6271009713นายเจษฎาชาตรี
64 6271009731นายกันตพงศเที่ยงแก้ว
65 6271009736นายสุรพัฒน์บิลละหีม
66 6271009746นายภูพิทักษ์หาญธัญกรรม
67 6271009748นายจิรพัสแก้วสุวรรณ์
68 6271009792นายสธนรักษเพ็ชร
69 6271009800นายณัฐชัยเรืองรัศมี
70 6271009801นายณรงค์ศักดิ์แซ่อึ้ง
71 6271009849นายดนุพรมณีสว่าง
72 6271009901นายพัทธดนย์หนูเงิน
73 6271009940นายพงศ์ธนิกรัตนสังข์
74 6271009963นายณัฐพลรัชตะพันธ์
75 6271009972นายกมลภพใหม่พุม
76 6271009973นายยุทธพงษ์ติงพิทักษ์สกุล
77 6271009987นายวรเมธอินทร์ดำ
78 6271010009นายภูธเนศมติกัณโฐ
79 6271010013นายฉกาจแก้วอินทร์
80 6271010039นายนันทิภาคย์ทริทอง

[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ]

[ กลับหน้าหลักการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562]

จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 74505 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th