วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชา/สาขางาน ช่างยนต์ (2101012)
วันมอบตัว : มอบตัว วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ตรวจสอบผลที่ถูกต้องกับการประกาศผลอย่างเป็นทางการกับทางวิทยาลัยฯ อีกครั้งหนึ่ง
ลำดับ รหัสผู้สมัครชื่อ-สกุลหมายเหตุ
1 6271008018นายทีฆายุศรีอาราม
2 6271008344นายอติเทพล่วนรักษ์
3 6271008389นายวงศพัทธ์ทวีวงศ์
4 6271008438นายภูชิสส์แซ่เล่า
5 6271008651นายพีรพลแสนทวี
6 6271008772นายวรากรขวัญมณี
7 6271009260นายดรัณภพศรีสองคอน
8 6271009350นายรัฐนันท์คงแก้ว
9 6271009662นายณัฐพงศ์รัตนสุวรรณ
10 6271009739นายบดินทร์ซี่ซ้าย
11 6271009857นางสาวกัลยรัตน์สุกาญจนาภารณ์กุล

[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ]

[ กลับหน้าหลักการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562]

จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 74152 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th