วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชา/สาขางาน ช่างยนต์ (2101011)
วันมอบตัว : มอบตัว วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ตรวจสอบผลที่ถูกต้องกับการประกาศผลอย่างเป็นทางการกับทางวิทยาลัยฯ อีกครั้งหนึ่ง
ลำดับ รหัสผู้สมัครชื่อ-สกุลหมายเหตุ
1 6271008027นายสุทิวัสธรรมโชติ
2 6271008038นายธีรเดชสีหาคำ
3 6271008042นายธีรศักดิ์สอนศรี
4 6271008047นายอนาวินรักแก้ว
5 6271008049นายณัฐวุฒิขวัญเนียม
6 6271008054นายบุริศร์สุขเอมโอช
7 6271008079นายสุทธิพงษ์ตรีวัย
8 6271008091นายอนณศรีสุวรรณ
9 6271008097นายอภิวิชญ์พรหมสาลี
10 6271008114นายพีรพัฒน์ทองชุมนุม
11 6271008120นายสุรเชษฐ์นิลทะรัตน์
12 6271008131นายพีริยะช่างเหล็ก
13 6271008133นายเศรษฐพงศ์เรืองรอง
14 6271008145นายวุฒิพรประเสริฐวงศ์พนา
15 6271008151นายนรานันทร์นาคมรกต
16 6271008160นายณัฐวุฒิวัฒนสันติ์
17 6271008161นายปริวัตรจันทเลิศ
18 6271008164นายณัญพงศ์ช่วงถนอม
19 6271008168นายเตชินท์แสงสวัสดิ์
20 6271008184นายอรรถพลสมตน
21 6271008189นายอานัสอาหลี
22 6271008191นายสมชายหมะจิ
23 6271008194นายสหรัฐธนะผล
24 6271008198นายอิทธิพัทธ์เกิดทรัพย์
25 6271008200นายกิติทัศน์สังเจริญ
26 6271008220นายอภิวิชญ์จงเจริญวงศ์
27 6271008230นายฮัมดานถนอมภูมิ
28 6271008250นายณัฐวุฒิศรีไพร
29 6271008260นายธวัชชัยทองศรี
30 6271008266นายวชิรวิทย์นิภานันท์
31 6271008271นายบัดดารีแหละตี
32 6271008303นายบูรพาฉัตรจินดา
33 6271008318นายอธิวัฒน์เจริญอิ่ม
34 6271008325นายศุภณัฐไชยม่อม
35 6271008335นายญาณเกียรติบัวดำ
36 6271008343นายอนุสรณ์สุทธาศรี
37 6271008348นายธวัชชัยแก่นจันทร์
38 6271008366นายเดชาวัตรักสนิท
39 6271008369นายณัฐพงศ์เมืองหนู
40 6271008388นายกฤตินบัวทอง
41 6271008403นายปานเทพศรีสว่าง
42 6271008404นายสหรัฐทองบุญ
43 6271008408นายถิรพิทย์ประวัติ
44 6271008416นายธราวิธเพ็ชร์สิงห์
45 6271008419นายปกิตฑาสุขสว่าง
46 6271008426นายศุภสัณห์คงเรือง
47 6271008432นายปฏิภาณไชยวรรณ
48 6271008436นายพีรพัฒน์วรรณชิต
49 6271008440นายก้องภพศรีทวีกูล
50 6271008453นายวิธราบิลยะหีม
51 6271008459นายธนโชติตะก้อง
52 6271008475นายวีรวัตรวงค์ชนากูล
53 6271008477นายนิติธรกลาย
54 6271008478นายพงศกรจันทรภาโส
55 6271008479นายวารุดดีบิลหละ
56 6271008493นายธนานนต์ชุมจีน
57 6271008498นายภวาภพเสาะไธสง
58 6271008500นายเทวัชทองมาก
59 6271008501นายภูศิษฏ์ไพบูรณ์สมบัติ
60 6271008502นายเดชพรรดิ์ณ สงขลา
61 6271008522นายนฤทธิ์สุราฤทธิ์
62 6271008571นายนันทวัฒน์เพ็ชร์สิงห์
63 6271008574นายธนวุฒิเนียมหอม
64 6271008590นายพีรยุทธเจ๊ะพงศ์
65 6271008591นายปัณณวิชญ์แก้วเพชร
66 6271008610นายณัฐชนนแก่นเจริญ
67 6271008613นายปุรเชษฐ์บุญหนุน
68 6271008614นายณัฐวุฒิทองพลับ
69 6271008616นายธนกฤตไชยแก้ว
70 6271008628นายวันอาสาฬห์บิลภัทร์
71 6271008630นายอรรถกรสุวรรณชาตรี
72 6271008633นายพัทธกานต์เต่าทอง
73 6271008643นายปรมีประสานสงฆ์
74 6271008672นายธนากรไชภาณุรักษ์
75 6271008676นายสุรบดินทร์ขุนจันทร์
76 6271008687นายธนกรทองวุ่น
77 6271008695นายภูริภัทรชื่นพานิชสกุล
78 6271008698นายพีระพัฒน์หนูใหม่
79 6271008699นายอธิวัฒน์ชายขวัญแก้ว
80 6271008704นายพรนิรันดร์ผุดไชยา
81 6271008716นายวีรภัทรแสงมณี
82 6271008719นายนพวิชญ์เนาวรัตน์
83 6271008722นายณัฐสิทธิ์สุวรรณโส
84 6271008731นายจักรกริชอินทรัตน์
85 6271008768นายสิทธิศักดิ์นนทแก้ว
86 6271008777นายจักรพงษ์หมัดสอิ
87 6271008781นายวิศนุวีระชาญชัย
88 6271008788นายชัชวาลสุขโณ
89 6271008794นายศิรินทร์ปานเส็ม
90 6271008807นายกฤษฎาสัมภาระ
91 6271008812นายอิสระจันทร์แก้ว
92 6271008821นายบวรทัตแซ่หว่อง
93 6271008832นายศุภฤกษ์สังข์ทอง
94 6271008847นายธนวัฒน์พารา
95 6271008857นายนราธรฮวดพรหม
96 6271008860นายปารวีอินทสุวรรณ์
97 6271008862นายปัณณวัฒน์คำสันเทียะ
98 6271008880นายชัยสิทธิ์ประทุม
99 6271008884นายสิทธิโชคอรัญดร
100 6271008890นายกัสรีเต๊ะแห
101 6271008891นายธนกรเจริฯญศรี
102 6271008892นายธนาพลหมัดชะบูรณ์
103 6271008905นายอัศนัยละบูตร
104 6271008936นายณัฐภัทร์วรรณชิต
105 6271008955นายณัฐวัฒน์ตำภู
106 6271008973นายธีรวัฒน์บุญธรรม
107 6271008974นายศิลาเสน่หา
108 6271008978นายอรรถกรชำนาญเวช
109 6271008979นายชารีพร่วงขาว
110 6271008997นายพงษ์พิชญ์พานวิจิตรกูล
111 6271009004นายอนุวัฒน์รัตน์ทอง
112 6271009006นายฉัตรดนัยฤทธิเดช
113 6271009007นายปฏิพัทธ์บุญเต็ม
114 6271009035นายกรวิชญ์ชุมแก้ว
115 6271009042นายชัยวรรธน์ธรรมโชติ
116 6271009049นายธนภัทรพร้อมมูล
117 6271009050นายธฤตแซ่ลิ่ม
118 6271009053นายอนุวัฒน์มุนีรังสี
119 6271009080นายชนะศึกสิทธิแก้ว
120 6271009082นายทรงชัยมุสิเกตุ
121 6271009093นายนันพินายไชยสมิด
122 6271009108นายภัทรชัยไชยหาญ
123 6271009120นายภูตะวันคำเสียง
124 6271009131นายสุเมธสุวรรณทอง
125 6271009140นายโชติภัคฟิตประยูร
126 6271009151นายภาณุวัชร์พรมประดิษฐ์
127 6271009173นายธีรภัทร์สายกี้เส้ง
128 6271009179นายศุภวิชญ์พะสริ
129 6271009200นายสุรเดชปิ่นมณี
130 6271009210นายวรภพศรีสุวรรณ์
131 6271009222นายกิติพงศ์ยะโก๊ะ
132 6271009224นายนวภลจินดาวัฒทร์
133 6271009231นายชัยวัฒน์อิ่นแก้ว
134 6271009232นายธนวัฒน์โพธิ์วิจิตร
135 6271009233นายอนุวัฒน์ไชยรัตน์
136 6271009236นายวรพลคงเต็ม
137 6271009240นายอติเทพเมืองด้วง
138 6271009249นางสาวภัทราวดีกาญจนถาวร
139 6271009269นายอิลฮานหีมเหม
140 6271009280นายชัยยันต์สุวรรณกิจ
141 6271009281นายภีมพศณ.ลำปาง
142 6271009326นายอัครพลเดชะ
143 6271009333นายกัมปนาทนิลคง
144 6271009335นายอาดินันธ์สาหับเด็น
145 6271009340นายธันวามนัสธีรภาพ
146 6271009365นายธนกฤตทองเกลี้ยง
147 6271009369นายกิตติพันธ์ยัฆพันธ์
148 6271009386นายบูรพาขันทะสามล
149 6271009388นายอิศระสุขเกษม
150 6271009395นายดลกาบีดแหละตี
151 6271009399นายอภิชัยแซ่ซิ่น
152 6271009401นายรามิลสุดสายเนตร
153 6271009403นายณ.กานต์เบ็ญสลามัน
154 6271009416นายคเชนทร์เพชรประดับ
155 6271009432นายสุทธิพงษ์ทองขาว
156 6271009440นายณัฏฐวุฒิใคลคลาย
157 6271009443นายพุทธิพงษ์อุบล
158 6271009455นายธนภัทรอาจคงหาญ
159 6271009458นายนันทวัฒน์เกลี้ยงสะอาด
160 6271009494นายรัชกฤชถาวรวัฒนการ
161 6271009495นายณัฐภัทรรักช้าง
162 6271009496นายสรายุทธชูชื่น
163 6271009513นายรชานนท์นวลไสย
164 6271009517นายสถาวรแก้วลำ
165 6271009529นายคุณากรน้ำดอกไม้
166 6271009534นายปุญญพัฒน์แก้วเพชร
167 6271009539นายจักรพลจุลศักดิ์
168 6271009563นายธนบูรณ์บริบูรณ์
169 6271009566นายพงศภัคแก้วประถม
170 6271009576นายอนิรุจน์ทองฉีด
171 6271009582นายพันธวิชชอบงาม
172 6271009585นายเกียรติศักดิ์นาคมณี
173 6271009620นายณัฐพลบัวลา
174 6271009640นายวรชิตบุญส่ง
175 6271009672นายณฐนนสีแสง
176 6271009726นายอนุวัฒน์แซ่ลิ่ม
177 6271009730นายภูริพัฒน์อินทโชติ
178 6271009753นายนาวีมุเก็ม
179 6271009771นายมูฮัยมีนยีสมัน
180 6271009790นายธีระพงษ์บัวสิงห์
181 6271009796นายคุณากรจันทร์หอม
182 6271009797นายอนุสิทธิ์คงเจริญ
183 6271009818นางสาวอริสาไชยภักดี
184 6271009821นายพลกฤษณ์แสนสุด
185 6271009822นายขจรพลอินทันแก้ว
186 6271009848นายนฤดลรุยปลิง
187 6271009850นายธนวินท์จันทร์สว่าง
188 6271009854ด.ช.อภิรักษ์พรหมแดง
189 6271009870นายนฤพันธ์มาศจร
190 6271009878นายณัฐวุฒิแก้วชูศรี
191 6271009883นายธีรภัทร์รัตนพันธ์
192 6271009884นายอัครพลจอมอุย
193 6271009888นายคีตภัทรแก้วกุดัง
194 6271009900นายอนุพงค์เพ็ชรพวง
195 6271009933นายธนภัทรเกิดสบาย
196 6271009957นายอภิธารเสียงล้ำ
197 6271009974นายเดชอนันต์ปียนุสรณ์
198 6271009976นายสหภาพสุกแก้ว
199 6271010042นายดรัณภพทองสม
200 6271010043นายธนวัฒน์เพชรรัตน์

[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ]

[ กลับหน้าหลักการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562]

จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 74502 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th