วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
ผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562
ตรวจสอบผลที่ถูกต้องกับการประกาศผลอย่างเป็นทางการกับทางวิทยาลัยฯ อีกครั้งหนึ่ง
รหัสกลุ่ม สาขาวิชาแสดงรายชื่อ
3101011 เทคนิคยานยนต์ ...แสดงรายชื่อ...
3101012 เทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี ) ...แสดงรายชื่อ...
3101014 เทคนิคยานยนต์ (ม.6) ...แสดงรายชื่อ...
3102011 เครื่องมือกล ...แสดงรายชื่อ...
3102013 เครื่องมือกล (SCG) ...แสดงรายชื่อ...
3103031 เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ ...แสดงรายชื่อ...
3103032 เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ (ทวิภาคี ...แสดงรายชื่อ...
3103034 เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ (ม.6) ...แสดงรายชื่อ...
3104011 ไฟฟ้าควบคุม ...แสดงรายชื่อ...
3104013 ไฟฟ้าควบคุม (SCG) ...แสดงรายชื่อ...
3104021 ไฟฟ้ากำลัง ...แสดงรายชื่อ...
3104034 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ (ม.6) ...แสดงรายชื่อ...
3104082 เทคโนโลยีระบบส่งไฟฟ้า (ทวิภาคี ) ...แสดงรายชื่อ...
3105011 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ...แสดงรายชื่อ...
3105024 ระบบภาพและเสียง (ม.6) ...แสดงรายชื่อ...
3105032 อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ (ทวิภาคี ) ...แสดงรายชื่อ...
3106011 ก่อสร้าง ...แสดงรายชื่อ...
3107031 ตกแต่งภายใน ...แสดงรายชื่อ...
3107034 ตกแต่งภายใน (ม.6) ...แสดงรายชื่อ...
3108011 เทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง ...แสดงรายชื่อ...
3109011 สำรวจ ...แสดงรายชื่อ...
3109014 สำรวจ (ม.6) ...แสดงรายชื่อ...
3113012 เทคนิคการควบคุมการผลิตพลังงาน(ทวิภาคี ) ...แสดงรายชื่อ...
3113032 เทคนิคการจัดการพลังงาน (ทวิภาคี ) ...แสดงรายชื่อ...
3113034 เทคนิคการจัดการพลังงาน (ม.6) ...แสดงรายชื่อ...
3119011 เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม ...แสดงรายชื่อ...
3121011 โยธา ...แสดงรายชื่อ...
3121014 โยธา (ม.6) ...แสดงรายชื่อ...
3128031 คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย ...แสดงรายชื่อ...
3132011 เทคโนโลยีหลุมเจาะปิโตรเลียม ...แสดงรายชื่อ...
3132021 เทคโนโลยีปิโตรเลียม ...แสดงรายชื่อ...
3132024 เทคโนโลยีปิโตรเลียม (ม.6) ...แสดงรายชื่อ...
3214012 การจัดการโลจิสติกส์ (ทวิภาคี) ...แสดงรายชื่อ...
3214014 การจัดการโลจิสติกส์ (ม.6) ...แสดงรายชื่อ...
3901011 เทคโนโลยีสารสนเทศ ...แสดงรายชื่อ...
3901014 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ม.6) ...แสดงรายชื่อ...

รายชื่อสำรอง

แสดงรายชื่อสำรอง : สาขาสำรองระดับปวส

[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ]

[ กลับหน้าหลักการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562]

จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 29791 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th