|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
ความรู้งานประกันภายใน
ความรู้เกี่ยวกับงานประกันภายนอก
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9
มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12
มาตรฐานที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
มาตรฐานที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
มาตรฐานที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4
มาตรฐานที่ 7
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
มาตรฐานที่ 8
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2
ตัวบ่งชี้ที่ 8.3
ตัวบ่งชี้ที่ 8.4
ตัวบ่งชี้ที่ 8.5
ตัวบ่งชี้ที่ 8.6
ตัวบ่งชี้ที่ 8.7
ตัวบ่งชี้ที่ 8.8
ตัวบ่งชี้ที่ 8.9
ตัวบ่งชี้ที่ 8.10
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 16  
เข้าชมเดือนนี้ : 55  
เข้าชมปีนี้ : 6,645  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 38,404  
  ตัวบ่งชี้ที่ 18
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘ การสร้างการมีส่วนร่วมและการขยายโอกาสทางการศึกษา

คำอธิบาย
   การจัดการศึกษาด้านการอาชีวศึกษาในอนาคตควรมุ่งเน้นการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ในการพัฒนาทักษะเพื่อการประกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับชุมชนและสังคมทุกภาคส่วน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง
เลือกอย่างน้อย ๑ กิจกรรม
๑. การพัฒนาระบบงานของสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และทำประโยชน์ให้แก่ชุมชน
๒. การสร้างระบบบริหารจัดการที่เอื้อให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และการเรียนรู้
๓. การพัฒนาระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม
๔. การพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาจากสถานศึกษา

เกณฑ์การให้คะแนน
ลำดับที่ ประเด็นการพิจารณา มี/ไม่มี แนบหลักฐาน
1 มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ครู และบุคลากร และสามารถ สร้างความร่วมมือให้ชุมชน องค์กรภายนอกสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงาน มี Download
2 มีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถ้วนสมบูรณ์ มี Download
3 ผู้รับบริการหรือผู้รับผลกระทบมีความพึงพอใจระดับสูงตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มี Download
4 ผลการดำเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชี้ที่กำหนด และได้รับการยอมรับจากชุมชน ท้องถิ่น มี Download
5 ผลการดำเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชี้ที่ก มี Download