|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
ความรู้งานประกันภายใน
ความรู้เกี่ยวกับงานประกันภายนอก
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9
มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12
มาตรฐานที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
มาตรฐานที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
มาตรฐานที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4
มาตรฐานที่ 7
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
มาตรฐานที่ 8
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2
ตัวบ่งชี้ที่ 8.3
ตัวบ่งชี้ที่ 8.4
ตัวบ่งชี้ที่ 8.5
ตัวบ่งชี้ที่ 8.6
ตัวบ่งชี้ที่ 8.7
ตัวบ่งชี้ที่ 8.8
ตัวบ่งชี้ที่ 8.9
ตัวบ่งชี้ที่ 8.10
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 1  
เข้าชมเดือนนี้ : 56  
เข้าชมปีนี้ : 6,646  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 38,405  
  ตัวบ่งชี้ที่ 17
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗ การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้

คำอธิบาย
สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาให้สถานศึกษาเต็มไปด้วยบรรยากาศของการเรียนรู้ พร้อมด้วยโครงสร้างและวัสดุอุปกรณ์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งทางวิชาการ และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
เลือกอย่างน้อย ๑ กิจกรรม
๑. สถานศึกษามีการพัฒนาสภาพแวดล้อมปรับแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๒. สถานศึกษามีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการ และการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์การศึกษาที่เหมาะสม รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
๓. สถานศึกษามีการพัฒนานำไปสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม


ประเด็นการพิจารณา (กรณีเลือกกิจกรรม ๑, ๒)
ลำดับที่ ประเด็นการพิจารณา มี/ไม่มี แนบหลักฐาน
1 มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ครู และบุคลากร และสามารถ สร้างความร่วมมือให้ชุมชน องค์กรภายนอกสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงาน มี Download
2 มีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถ้วนสมบูรณ์ มี Download
3 ผู้รับบริการหรือผู้รับผลกระทบมีความพึงพอใจระดับสูงตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มี Download
4 ผลการดำเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชี้ที่กำหนด และได้รับการยอมรับจากชุมชน ท้องถิ่น มี Download
5 ผลการดำเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชี้ที่กำหนด และได้รับการยอมรับในระดับจังหวัด/ภูมิภาคขึ้นไป มี Download
 

เกณฑ์การให้คะแนน (กรณีเลือกกิจกรรมที่ ๓)
ลำดับที่ ประเด็นการพิจารณา มี/ไม่มี แนบหลักฐาน
1 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษาที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี มี Download
2 อาคารสถานที่ สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งสวยงาม อย่างมีคุณค่าทางสุนทรีย์ มี Download
3 ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงามตามธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี Download
4 มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอย่างเสม่ำเสมอ มี Download
5 มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและผู้เรียนทั้งองค์กร และมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๕๑ ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม ๕      มี Download
ข้อมูลประกอบการพิจารณา

๑. แผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
๒. รายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแผนงานและโครงการในข้อ ๑.
๓. เอกสารหลักฐานการได้รับการยอมรับ การได้รับรางวัล หรือการได้รับการยกย่องจากชุมชน ท้องถิ่น องค์กร หรือหน่วยงานภายนอกในระดับต่างๆ เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น

แหล่งข้อมูลเชิงประจักษ์
ฐานข้อมูลของสถานศึกษาด้านการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ รวมทั้งฐานข้อมูลของต้นสังกัด หรือส่วนงานของต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้