|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
ความรู้งานประกันภายใน
ความรู้เกี่ยวกับงานประกันภายนอก
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9
มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12
มาตรฐานที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
มาตรฐานที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
มาตรฐานที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4
มาตรฐานที่ 7
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
มาตรฐานที่ 8
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2
ตัวบ่งชี้ที่ 8.3
ตัวบ่งชี้ที่ 8.4
ตัวบ่งชี้ที่ 8.5
ตัวบ่งชี้ที่ 8.6
ตัวบ่งชี้ที่ 8.7
ตัวบ่งชี้ที่ 8.8
ตัวบ่งชี้ที่ 8.9
ตัวบ่งชี้ที่ 8.10
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 14  
เข้าชมเดือนนี้ : 53  
เข้าชมปีนี้ : 6,643  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 38,402  
  ตัวบ่งชี้ที่ 16
ตัวบ่งชี้ที่ 16 ผลการพัฒนาคุณภาพครู 
คำอธิบาย 
     สถานศึกษาจัดให้มีการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพอย่างครบวงจร ตั้งแต่การวางแผนการสอน วิธีการสอนและการใช้สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินการเรียนการสอน และ การวิจัยในชั้นเรียน โดยสถานศึกษาต้องจัดให้มีกลไกในการใช้ผลสัมฤทธ์ของผู้เรียนเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณา

ผลงานของครูผู้สอน ตลอดจนมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ปราชญ์ชาวบ้าน ครูบาในหมู่บ้าน/ชุมชนหรือในสถานประกอบการใกล้เคียงมาร่วมเป็นครูผู้สอนด้วย  จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพอย่างครบวงจร  ตั้งแต่การวางแผนการสอน  วิธีการสอนและการใช้สื่อการเรียนการสอน  การวัดและประเมินการเรียนการสอน  และวิจัยชั้นเรียน  โดยใช้ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาผลงานของครูผู้สอน  และมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมเป็นครูผู้สอนด้วย

เลือกอย่างน้อย 1 กิจกรรม
1. การพัฒนาครูให้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ เช่น หลักสูตร วิธีสอน สื่อ การวัดและประเมินผล การวิจัยในชั้นเรียน
2. การพัฒนาเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานครูให้เชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
3. การสร้างความร่วมมือกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชน/สถานประกอบการเพื่อเป็น ผู้สอนและพัฒนาการเรียนรู้
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558)
ด้านการอาชีวศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. 2554


ประเด็นการพิจารณา
ลำดับที่ ประเด็นการพิจารณา มี/ไม่มี แนบหลักฐาน
1 มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ครู และบุคลากร และสามารถ สร้างความร่วมมือให้ชุมชน องค์กรภายนอกสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงาน มี Download
2 มีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถ้วนสมบูรณ์ มี Download
3 ผู้รับบริการหรือผู้รับผลกระทบมีความพึงพอใจระดับสูงตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป    
4  ผลการดำเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชี้ที่กำหนด และได้รับการยอมรับจากชุมชน ท้องถิ่น มี Download
5  ผลการดำเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชี้ที่กำหนด และได้รับการยอมรับในระดับจังหวัด/ภูมิภาคขึ้นไป มี Download


หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
ที่ หลักฐานการพิจารณา มี/ไม่มี แนบหลักฐาน
1 รายงานผลการประเมินการสอนของครูผู้สอนในแต่ละปีการศึกษา มี Download
2 หลักเกณฑ์ในการเลื่อนขั้น/เลื่อนตำแหน่ง/ขึ้นเงินเดือน มี Download
3
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ปราชญ์ชาวบ้าน ครูบาในหมู่บ้าน/ชุมชนหรือในสถานประกอบการใกล้เคียงที่มาร่วมเป็นครูผู้สอนในแต่ละสาขางาน
มี Download


แหล่งข้อมูลเชิงประจักษ์
ฐานข้อมูลด้านการพัฒนาครูของสถานศึกษา รวมทั้งฐานข้อมูลของต้นสังกัด หรือส่วนงานของต้นสังกัด ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครู