|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
ความรู้งานประกันภายใน
ความรู้เกี่ยวกับงานประกันภายนอก
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9
มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12
มาตรฐานที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
มาตรฐานที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
มาตรฐานที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4
มาตรฐานที่ 7
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
มาตรฐานที่ 8
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2
ตัวบ่งชี้ที่ 8.3
ตัวบ่งชี้ที่ 8.4
ตัวบ่งชี้ที่ 8.5
ตัวบ่งชี้ที่ 8.6
ตัวบ่งชี้ที่ 8.7
ตัวบ่งชี้ที่ 8.8
ตัวบ่งชี้ที่ 8.9
ตัวบ่งชี้ที่ 8.10
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 13  
เข้าชมเดือนนี้ : 52  
เข้าชมปีนี้ : 6,642  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 38,401  
  ตัวบ่งชี้ที่ 15

ตัวบ่งชี้ ๑๕  ผลการพัฒนาพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

คำอธิบาย 
              สถานศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ถึงพร้อมซึ่งการเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข โดยการจัด/ส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพและดูแลผู้เรียนให้มีสุขภาพพลามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงตามวัย

ประเด็นการพิจารณา

ลำดับที่ ประเด็นการพิจารณา มี/ไม่มี แนบหลักฐาน
มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ครู และบุคลากร และสามารถ 
สร้างความร่วมมือให้ชุมชน องค์กรภายนอกสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการดำเนินงาน
  Download
มีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถ้วนสมบูรณ์   Download
ผู้รับบริการหรือผู้รับผลกระทบมีความพึงพอใจระดับสูงตั ้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ ้นไป   Download
ผลการดำเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชี้ที่กำหนด และได้รับการยอมรับจากชุมชน 
ท้องถิ่น 
  Download
ผลการดำเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชี้ที่กำหนด และได้รับการยอมรับในระดับ
จังหวัด/ภูมิภาคขึ้นไป
  Download

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
ลำดับที่ หลักฐานการพิจารณา มี/ไม่มี แนบหลักฐาน
การพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (บังคับ ๓ กิจกรรม)    
  ๑.๑ ด้านความเป็นประชาธิปไตย   Download
  ๑.๒ ด้านความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ความเสียสละ จิตสาธารณะ       ความประหยัด และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน   Download
  ๑.๓ ด้านความรักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ (ค่านิยมความเป็นไทย การอนุรักษ์และสืบสานศิลปะ         และวัฒนธรรม)   Download
การพัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจมาตรฐานและระบบคุณภาพด้วยกิจกรรม   Download
การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ   Download
การพัฒนาผู้เรียนด้านความคิดสร้างสรรค   Download
การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเป็นสมาชิกสังคมอาเซียน   Download
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
            ๑. แผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา
            ๒. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนในข้อ
แหล่งข้อมูลเชิงประจักษ์ 
            ฐานข้อมูลของสถานศึกษาด้านการพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งฐานข้อมูลของต้นสังกัด หรือส่วนงานของต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียน (ถ้ามี) รวมทั้ง รายงานของหน่วยงานภายนอก และข่าวสารทางสื่อช่องทางต่างๆเช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น