|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
ความรู้งานประกันภายใน
ความรู้เกี่ยวกับงานประกันภายนอก
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9
มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12
มาตรฐานที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
มาตรฐานที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
มาตรฐานที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4
มาตรฐานที่ 7
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
มาตรฐานที่ 8
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2
ตัวบ่งชี้ที่ 8.3
ตัวบ่งชี้ที่ 8.4
ตัวบ่งชี้ที่ 8.5
ตัวบ่งชี้ที่ 8.6
ตัวบ่งชี้ที่ 8.7
ตัวบ่งชี้ที่ 8.8
ตัวบ่งชี้ที่ 8.9
ตัวบ่งชี้ที่ 8.10
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 14  
เข้าชมเดือนนี้ : 53  
เข้าชมปีนี้ : 6,643  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 38,402  
  ตัวบ่งชี้ที่ 12
ตัวบ่งชี้ที่ 12  ผลการสร้างการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ

ประเด็นการพิจารณา


ลำดับที่ ประเด็นการพิจารณา มี/ไม่มี แนบหลักฐาน
1
ผู้บริหารสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพให้กับครู บุคลากร และผู้เรียนทุกคนในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
  Download
2 ผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เรียน ร่วมกันกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์การประกันคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รวมทั้งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของครู บุคุลากร และผ้เูรียนโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมมีการเผยแพร่และทำความเข้าใจให้สาธารณชนรับทราบ   Download
3 บริหาร ครู บุคลากร และผู้เรียน มีส่วนร่วมในการปฏิบัติให้ได้ตามเป้าหมาย กลยุทธ์ที่ได้วางไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕   Download
4 สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทั้งรายบุคคลและกลุ่มบุคคลในส่วนงานต่างๆ ครบทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้ พร้อมทั้งรายงานให้สาธารณชนและหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ   Download
5 สถานศึกษามีผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและมาตรฐานที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ และมีแนวทางหรือแนวปฏิบัติที่ดีและสร้างสรรค์สามารถเป็นแบบอย่างให้กับสถานศึกษา หน่วยงานหรือองค์กรอื่น   Download
       

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา

๑) แผนงาน (แผนพัฒนา แผนปฏิบัติการ)
๒) โครงการ กิจกรรม ที่แสดงให้เห็นถึงการสร้างการมีส่วนร่วม